เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ แบบไฟเบอร์ออปติก ( Fiber Optic Spectrometer : FOS  )

 

 

AVantes Fiber Optic Spectrometer       


สเปกโตรมิเตอร์ คืออะไร ?

สเปกโตรมิเตอร์ คือ เครื่องวัดสเปกตรัมของแสงในช่วงความยาวคลื่นย่านต่างๆ เช่น UV-Visible-Near Infrared เป็นต้น  ถ้าเป็นช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นก็จะนิยมเรียกว่า 

สเปกโตรโฟโต้มิเตอร์ 

แต่ถ้าเป็นช่วงความยาวคลื่นใดๆก็จะเรียกว่า      

สเปกโตรมิเตอร์ นั่นเอง


ไฟเบอร์ออปติก สเปกโตรมิเตอร์ คืออะไร ? 

ไฟเบอร์ออปติกสเปกโตรมิเตอร์ก็คือ เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันกับเครื่องสเปกโตรโฟโต้มิเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่นิยมใช้กันในห้องปฏิบัติการทั่วไป ซึงจะใช้ได้เฉพาะการวัดในคิวเวทท์เท่านั้น เช่น

       @ วัดหาค่าการดูดกลืนแสง ( Absorbance )

       @ วัดหาค่าการส่งผ่านแสง ( Transmittance )

       @ วัดหาค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี ( Concentration )

       แต่ ไฟเบอร์ออปติก สเปกโตรมิเตอร์ ทำได้มากกว่านั้น


ไฟเบอร์ออปติก สเปกโตรมิเตอร์ วัดอะไรได้บ้าง ?

@ วัดหาสเปกตรัมของธาตุต่างๆ ในกระบวนการเคลือบวัสดุด้วยเทคนิคพลาสมา ( Plasma Monitoring )

@ วัดค่าสีของตัวอย่าง ของแข็ง ของเหลว ของเหลวทึบแสง ผง ( Color Measurements ) 

@ วัดค่าการดูดกลืนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าความเข้มข้น ของสารละลายเคมี ( Absorbance Measurements )

@ วัดค่าการดูดกลืนแสง ค่าการสะท้อนแสง ของวัสดุชนิดต่างๆ ( Reflectance Measurements

@ วัดค่าพลังงานแสง พารามิเตอร์ทางแสง ของแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ ( Irradiance Measurements

@ วัดค่าพลังงานแสง พารามิเตอร์ทางแสง ของหลอด LED ( LED Measurements

@ วัดค่าความหนาของชั้นเคลือบฟิล์มบาง ที่เคลือบลงบนวัสดุชนิดต่างๆ ( Thinfilm Metrology

@ วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในกระบวนการเคลือบฟิล์มบาง ( Monitoring Coating Processes in Vacuum Chambers

@ วัดค่าพารามิเตอร์ทางแสง สำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน ( Botanical/Horticulture/Agriculture Measurements

@ วัดหาประเภทและชนิดต่างๆ ของอัญมณี ( Gemology Measurements ) 

@ วัดการวาวแสงของตัวอย่าง ของแข็ง ของเหลว ของเหลวทึบแสง ผง ( Fluorescence Measurements

@ วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางชีวการแพทย์ ( Biomedical Applications

@ วัดหาองค์ประกอบธาตุของตัวอย่าง ของแข็ง ของเหลว ของเหลวทึบแสง ผง ( Elemental Analysis ) 

@ วัดหาประเภทและชนิดต่างๆของตัวอย่าง ด้วยเทคนิครามาน ( Raman Measurements

@ และนำไปประยุกต์ใช้งานในการวัดด้านต่างๆ ได้อีกมากมาย  


 ทำไม ไฟเบอร์ออปติก สเปกโตรมิเตอร์ จึงทำได้มากกว่า ?

เนื่องมาจาก ไฟเบอร์ออปติก สเปกโตรมิเตอร์  ได้ออกแบบชุดตัวสเปกโตรมิเตอร์แยกส่วนออกมาจากชุดแหล่งกำเนิดแสง  ( Light Source ) และ เชื่อมต่อทางเดินของแสงด้วยสายใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic Cable )   ดังนั้นจึงสามารถนำชุดวัดตัวอย่างประเภทต่างๆมาเชื่อมต่อระหว่างกลาง จึงทำให้สามารถนำไปวัดในรูปแบบต่างๆได้หลากหลายกว่าสเปกโตรโฟโต้-มิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะแบบเดิม เช่น

@ ใช้วัด ค่าการดูดกลืนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี ในคิวเวทท์  เหมือนกับเครื่อง-   สเปกโตรโฟโต้มิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ โดยใช้งานร่วมกันกับชุดสำหรับวัดด้วยคิวเวทท์ ( Cuvette Sample Holder )

@ ใช้วัด ค่าการดูดกลืนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี ในภาชนะหรือในกระบวนการ     โดยใช้งานร่วมกันกับชุดโพรบแบบจุ่มวัด ( Transmission Dip Probe ) 

@ ใช้วัด ค่าการดูดกลืนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี ในปริมาณน้อยๆด้วยเทคนิค- วิเคราะห์แบบการไหล ( Flow Analysis ) โดยใช้งานร่วมกันกับชุดโฟล์วเซลล์ ( In-line Flow Cell ) 

@ หรือต่อใช้งานร่วมกับ ชุดสำหรับวัดด้วยคิวเวทท์ชนิดตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ ( TC Cuvette Holder ) ก็ได้เช่นกันครับ

@ หรือใช้วัดค่าอื่นๆ ได้ตามหัวข้อข้างต้น , ดูรายละเอียดเครื่องมือวัดตามประเภทต่างๆ ได้จากเมนูซ้ายมือครับ


Catalog :  Download ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ