เครื่องมือวัดด้านบรรยากาศ ( Atmospheric Measurements )