เครื่องมือวัดด้านกระบวนการผลิต ( Process Analytical Technology )

           

AVantes Fiber Optic Spectrometer       


สเปกโตรมิเตอร์ สำหรับการวัดในกระบวนการผลิต

นอกจากสเปกโตรมิเตอร์ของ AVantes จะใช้วัดในห้องปฏิบัติการแล้ว ยังสามารถนำมาใช้วัดแบบ Real-time On-line  ได้อีกด้วยซึ่งเรียกว่า การวิเคราะห์ในกระบวนการ ( Process Analytical ) โดยระบบจะวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆในแบบต่อเนื่อง และส่งข้อมูลเข้าสู่ซอฟท์แวร์ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

 

 

 

 


 

วัดอะไรได้บ้าง ในกระบวนการผลิต ?

@ วัดหาสเปกตรัมของธาตุต่างๆ ในกระบวนการเคลือบวัสดุด้วยเทคนิคพลาสมา ( Plasma Monitoring )

@ วัดค่าสีของตัวอย่าง วัสดุทึบแสง ของเหลวใส ของเหลวทึบแสง ผง โลหะ ( Color Measurements ) 

@ วัดค่าการดูดกลืนแสง ส่งผ่านแสง ความเข้มข้นของสารละลายเคมี ( Absorbance Measurements )

@ วัดค่าการดูดกลืนแสง สะท้อนแสง ของวัสดุทึบแสงชนิดต่างๆ ( Reflectance Measurements

@ วัดค่าพลังงานแสง พารามิเตอร์ทางแสง ของแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ ( Irradiance Measurements

@ วัดค่าพลังงานแสง พารามิเตอร์ทางแสง ของหลอดไฟ LED ( LED Measurements

@ วัดค่าความหนาของชั้นเคลือบฟิล์มบาง ที่เคลือบลงบนวัสดุชนิดต่างๆ ( Thinfilm Metrology

@ วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในกระบวนการเคลือบฟิล์มบาง ( Monitoring Coating Process in Vacuum Chambers

@ วัดค่าพารามิเตอร์ทางแสง สำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน ( Botanical / Horticulture / Agriculture 

@ วัดหาประเภทและชนิดต่างๆ ของอัญมณี ( Gemology Measurements ) 

@ วัดค่าการวาวแสงของตัวอย่าง วัสดุทึบแสง ของเหลวใส ของเหลวทึบแสง ผง ( Fluorescence Measurements

@ วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางชีวการแพทย์ ( Biomedical Applications

@ วัดหาองค์ประกอบธาตุของตัวอย่าง วัสดุทึบแสง ของเหลวใส ของเหลวทึบแสง ผง ก๊าซ ( Elemental Analysis ) 

@ วัดหาประเภทและชนิดต่างๆของตัวอย่าง ด้วยเทคนิครามาน ( Raman Measurements

@ และนำไปประยุกต์ใช้งานในการวัดด้านต่างๆ ได้อีกมากมาย  


 สาขาที่ใช้งาน : วิศวกรรมการผลิต , อุตสาหการ , ควบคุมคุณภาพ , ประกันคุณภาพ      

Visitors: 28,794