เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ ( NIR Spectrometer )

                      

   

 

@ ใช้หาค่าเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของตัวอย่างทางด้านอาหารและการเกษตร ด้วยหลักการ NIR Spectroscopy

@ วัดได้กับตัวอย่างทั้ง ของแข็ง-ของเหลวใส-ของเหลวทึบแสง-ผง เช่น ผลไม้-น้ำมันพืช-เมล็ดพืช-ผงแป้ง เป็นต้น

@ มีซอฟท์แวร์ทางด้าน Chemometric สำหรับสร้าง Model ด้วยวิธี PLS หรือ MLR เพื่อใช้หาค่าในเชิงปริมาณได้

@ วัดค่าได้ในแบบต่อเนื่อง ( Real-time On-line ) จึงสามารถใช้เพื่อการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตได้

@ ใช้วัดได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ-ภาคสนาม-กระบวนการผลิต ( Process Analytical )

@ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) น้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้วัดพร้อมกันหลายๆจุดในกระบวนการผลิต

 

การประยุกต์ใช้งาน :  การวิจัยและพัฒนา , การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ , การควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จ เป็นต้น

 

สาขาที่ใช้งาน :  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว , อุตสาหกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น

Visitors: 31,339