เครื่องวัดและควบคุมปริมาณแสงในโรงเรือน ( Horticulture Spectrometer )

   

  
     @ ใช้สำหรับวัดค่าปริมาณแสงสำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน เพื่อควบคุมปริมาณแสงที่เหมาะสมต่อพืชชนิดนั้นๆ

     @ สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบควบคุมม่านเปิด-ปิดแสง หรือ ระบบควบคุมความสว่างหลอดไฟในโรงเรือนได้

     @ วัดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมแสง เช่น uMol , uMol/s , uMol/m2 , uMol/s/m2 , Lux , PAR , PPFD เป็นต้น

     @ สามารถต่อใช้งานกับแบตเตอรี่ สำหรับพื้นที่ซึ่งไม่มีระบบไฟฟ้าได้

     @ วัดค่าได้ต่อเนื่อง ( Real-time On-line ) จึงสามารถใช้เพื่อการ Monitoring ค่าปริมาณแสงในโรงเรือนได้ตลอดเวลา

     @ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) , น้ำหนักเบา , ออกแบบให้วัดพร้อมกันหลายๆจุดได้การประยุกต์ใช้งาน :  ควบคุมปริมาณแสงในโรงเรือน สำหรับการเพาะปลูกพืชที่ต้องการชนิดของแสงเป็นพิเศษสาขาที่ใช้งาน :  วิศวกรรมเกษตร , อุตสาหกรรมเกษตร , เทคโนโลยีเกษตร , Intelligent Farming เป็นต้น


Visitors: 26,353