PAR-PPFD Spectroradiometer เครื่องวัดปริมาณแสงสำหรับการเพาะปลูกพืชเชิงสเปกตรัม

  PAR-PPFD Spectroradiometer

 

   

        @ ใช้สำหรับวัดค่าปริมาณแสงสำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน เพื่อควบคุมปริมาณแสงที่เหมาะสมต่อพืชชนิดนั้นๆ

@ สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบควบคุมม่านเปิด-ปิดแสง หรือ ระบบควบคุมความสว่างหลอดไฟในโรงเรือนได้

@ วัดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมแสง เช่น uMol , uMol/s , uMol/m2 , uMol/s/m2 , Lux , PAR , PPFD เป็นต้น

@ สามารถต่อใช้งานกับแบตเตอรี่ สำหรับพื้นที่ซึ่งไม่มีระบบไฟฟ้าได้

@ วัดค่าได้ต่อเนื่อง ( Real-time On-line ) จึงสามารถใช้เพื่อการ Monitoring ค่าปริมาณแสงในโรงเรือนได้ตลอดเวลา

@ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) , น้ำหนักเบา , ออกแบบให้วัดพร้อมกันหลายๆจุดได้

การประยุกต์ใช้งาน :  ควบคุมปริมาณแสงในโรงเรือน สำหรับการเพาะปลูกพืชที่ต้องการชนิดของแสงเป็นพิเศษ

สาขาที่ใช้งาน :  วิศวกรรมเกษตร , อุตสาหกรรมเกษตร , เทคโนโลยีเกษตร , Intelligent Farming เป็นต้น

Visitors: 28,791