OEM Spectrometer ( for Food & Agriculture Instruments )

 

 

            


          AVantes ผู้ผลิต Fiber Optic Spectrometer ชั้นนำของโลก ยังมีสเปกโตรมิเตอร์แบบ OEM      ( Original Equipment Manufacturer )  ให้ท่านได้เลือกนำไปสร้างเป็นเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ และติดยี่ห้อเป็นของท่านเอง ดังเช่น OEM Spectrometer ของ AVantes มีใช้อยู่ในเครื่องมือวัดและวิเคราห์ชั้นนำทั่วโลก

  

ตัวอย่างการนำ OEM Spectrometer ไปผลิตเป็นเครื่องมือวัดทางด้านอาหารและการเกษตร

        @ ใช้สร้างเป็นเครื่องวัดปริมาณครอโรฟิลของต้นพืช โดยติดตั้งไว้บนรถแทคเตอร์และให้วิ่งไปตามไร่นา เมื่อต้นพืชบริเวณใดขาดปุ๋ย ระบบก็จะป้อนปุ๋ยในปริมาณที่ขาดให้โดยอัตโนมัติ

        @ ใช้สร้างเป็นเครื่องวัดปริมาณธาตุแบบ Real-time On-line ในกระบวนการผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

        @ ใช้สร้างเป็นระบบควบคุมปริมาณแสงสำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน , พืชบางชนิดต้องการชนิดและปริมาณแสง  ที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าควบคุมชนิดและปริมาณแสงตามที่พืชต้องการได้ ก็จะได้ผลผลิตที่สูงขึ้น

        @ ใช้สร้างเป็นเครื่อง NIR Spectrometer เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพ ยา-อาหาร-เครื่องดื่ม ในกระบวนการผลิต 

        @ ใช้สร้างเป็นเครื่องมือวัดทาง Spectroscopy ได้หลากหลายชนิดมากมายตามที่ต้องการ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก OEM Spectrometer ( for general use ) ในรายการถัดไปครับ 

Visitors: 31,338