เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายเคมี ( UV-VIS-NIR Spectrometer )

      

       UV-VIS-NIR Spectrometer ( with Cuvette Sample Holder )

 

 

@ ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสง ( Abs. ) , ค่าการส่งผ่านแสง ( Tr % ) , ค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี ( Conc. )

@ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามความต้องการ ตั้งแต่ช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR หรือ 200 - 2500 นาโนเมตร

@ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Fiber Optic Spectrometer , สามารถกำหนดหน่วยวัดค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมีได้เอง

@ ใช้โพรบแบบ Fiber Optic ซึ่งจุ่มลงในสารละลายเคมีได้โดยตรง ใช้จุ่มวัดลงในภาชนะขณะวางอยู่บน Hot Plate ได้

@ วัดเพิ่มเติมได้ด้วย ชุดวัดคิวเวทท์ชนิดมาตรฐาน 10 มม. ( Cuvette Holder ) หรือชนิดปรับได้ตั้งแต่ 10-160 มม.

@ วัดเพิ่มเติมได้ด้วย ชุดวัดคิวเวทท์ชนิดโปรแกรมอุณหภูมิ ( TC Cuvette Holder ) ในช่วง -30 ถึง 105 เซลเซียส  

@ วัดเพิ่มเติมได้ด้วย ชุดวัดแบบ Flow Cell ประเภทต่างๆ ตาม Optical path length ตั้งแต่ 1.5 มม. - 2 เมตร

@ มีแหล่งกำเนิดแสง ( Light Source ) และโพรบวัดแบบ Fiber Optic ชนิดต่างๆ ให้เลือกมากมายตามการใช้งาน

@ วัดค่าต่างๆข้างต้นได้ต่อเนื่อง ( Real time On-line ) จึงสามารถใช้วัดเพื่อดูปฏิกริยาขณะทดลองได้ ( Kinetics )

@ ใช้วัดได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Laboratory ) หรือในกระบวนการผลิต ( Process Analytical )

@ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) น้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้วัดพร้อมกันได้หลายๆจุดในกระบวนการผลิต

@ สามารถสั่งผลิตตามสเป็คได้ เช่น ตามช่วงความยาวคลื่น และค่า Resolution ที่ต้องการ

 

การประยุกต์ใช้งาน :  

  • วัดตัวอย่างทางชีววิทยา เช่น DNA melting and annealing , Protein thermodynamics , Enzyme kinetics เป็นต้น
  • วัดตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย , ปริมาณสารพิษตกค้าง เป็นต้น
  • ใช้ควบคุมคุณภาพค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิต
  • ใช้วัดสารละลายเคมีได้ทุกชนิด ที่ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR เป็นต้น

 

สาขาที่ใช้งาน : ทั่วไป , เคมี , ชีวเคมี , สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์การอาหาร , เภสัชวิทยา , ชีววิทยา เป็นต้น

 


Application :  Download ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ      

Visitors: 31,338