เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้ ( Portable Raman Spectrometer )

         

 

 

@ ใช้ตรวจสอบประเภทของสารตัวอย่างได้ทั้งชนิด ของแข็ง ของเหลว ผง โดยใช้หลักการของ Raman Spectroscopy

@ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Fiber Optic Spectrometer ร่วมกับซอฟท์แวร์ AvaSoft–Raman หรือ Panorama-Raman

@ ใช้หลักการตรวจสอบโดยวัดเปรียบเทียบสเปกตรัมการกระเจิงแสงแบบรามาน ( Raman Light Scattering ) ของวัสดุ   หรือสารที่กำลังตรวจสอบ กับ สเปกตรัมของสารมาตรฐานที่ได้บันทึกไว้หรือที่มีอยู่แล้วใน Library ของฐานข้อมูล

@ เหมาะสำหรับใช้ในการพิสูจน์ทราบชนิดของสารได้เกือบทุกชนิด เช่น ยา , ยาเสพติด , อัญมณี , วัตถุดิบ เป็นต้น

@ เป็นเทคนิคที่

 • ไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง และ ไม่ทำลายตัวอย่าง
 • ไม่ต้องวัดค่าสเปกตรัมอ้างอิง   
 • วัดค่าสเปกตรัมได้ละเอียดกว่าเทคนิค NIR 
 • วัดตัวอย่างที่เทคนิค NIR หรือ IR วัดไม่ได้ 
 • วัดได้กับตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก 
 • วัดผ่านภาชนะใส่ตัวอย่างที่เป็น ควอตซ์ แก้ว พลาสติก ทั้งชนิดโปร่งแสงและโปร่งใส ได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับตัวอย่าง

 

@ มีฐานข้อมูลสเปกตรัมของวัสดุหรือสารมาตรฐาน ( Raman Spectral Library ) ที่ใช้งานทางด้านการวิจัยและพัฒนา     และด้านการควบคุมคุณภาพ ให้เลือกมากมาย เช่น Inorganic-Organic-Materials-Pharmaceutical-Cosmetics เป็นต้น

@ วัดค่าได้ในแบบต่อเนื่อง ( Real time On-line ) จึงสามารถใช้เพื่อการ Monitoring ปฏิกริยาต่างๆได้ ( Kinetics )

@ นำไปใช้วัดเพื่อการควบคุมคุณภาพได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ หรือในกระบวนการผลิต ( Process Analytical )

@ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) น้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้วัดพร้อมกันได้หลายๆจุดในกระบวนการผลิต

 

การประยุกต์ใช้งาน :

 • ใช้จำแนกแยกแยะประเภทและชนิดต่างๆของอัญมณี , หาชนิดวัสดุที่เจือปนในเนื้ออัญมณี
 • ใช้จำแนกวัสดุประเภท Polymers ชนิดต่างๆ เช่น วัสดุเคลือบ Polycarbonate บนแผ่น CD เป็นต้น
 • ใช้จำแนกสารประกอบอนินทรีย์ เช่น Bariumsulfate , Potassiumnitrate , Rutile & Anatase titaniumdioxide เป็นต้น 
 • ใช้จำแนกสารประกอบอินทรีย์ เช่น Toluene , Acetone , Methanol , Benzene เป็นต้น
 • ใช้วิเคราะห์โครงสร้างผิวของแผ่น Wafer , Sensor , Semiconductor เพื่อหาร่องรอยความเสียหาย
 • ใช้พิสูจน์และจำแนกยาชนิดต่างๆ เช่น พาราเซตามอล , ไวอากร้า , ยาปลอม , ยาเสพติด เป็นต้น
 • ใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม เช่น น้ำมันไบโอดีเซล หรือน้ำมันชนิดอื่นๆ เป็นต้น
 • ใช้ในการเฝ้าระวังปฏิกริยาและวิเคราะห์กระบวนการทางเคมี ( Kinetics ) เช่น กระบวนการ Polymerizations เป็นต้น
 • ใช้หาสารพิษในน้ำ เป็นต้น

 

สาขาที่ใช้งาน :  Gemology , Polymer Chemistry , Inorganic Chemistry , Organic Chemistry , Semiconductor Industry ,     Pharmaceutical Industry , Cosmetics Industry , Environmental , Kinetics Analysis เป็นต้น

Visitors: 31,338