OEM Spectrometer ( for General Application Instruments )

           

High Resolution UV-VIS Spectrometer for Mars Rover     

 Spectrometer ขนาดเล็กที่สุดในโลก ในโครงการขององค์การอวกาศยุโรป

 

 

@ เป็นเครื่องสเปกโตรมิเตอร์แบบไฟเบอร์ออปติก 

@ สามารถสั่งผลิตตามสเป็คที่ต้องการและนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทั่วไป

@ สามารถเลือกสเป็คต่างๆได้ดังนี้

 • ช่วงความยาวคลื่น ( Wavelength ) :  มีให้เลือกตั้งแต่ช่วง UV-VIS-NIR ( 180 - 2500 nm )
 • ค่าความละเอียด ( FWHM Resolution ) :  มีให้เลือกตั้งแต่ 0.05 – 64 nm ( UV-VIS ) และ 2 – 90 nm ( NIR )
 • อุปกรณ์รับแสง ( Detector ) :  มีให้เลือกทั้งแบบ Photo Diode/CCD/CMOS ( UV-VIS ) และ InGaAs ( NIR )
 • จำนวนช่องสัญญาณ ( Channel ) :  มีให้เลือกตั้งแต่ 1 ช่อง ไปจนถึง 128 ช่อง
 • ชนิดการเชื่อมต่อ ( Interface ) :  แบบ USB 2.0 , USB 3.0 หรือแบบ Gigabit LAN
 • แหล่งกำเนิดแสง ( Light Source ) :  มีให้เลือกหลายชนิด เช่น Deuterium/Halogen/Xenon/LED/Laser เป็นต้น
 • โพรบวัดตัวอย่าง ( Fiber Optic Probe ) :  มีให้เลือกหลายชนิด เช่น Reflectance/Transmittance/Industrial เป็นต้น
 • อุปกรณ์วัดตัวอย่าง ( Sample Holder ) :  มีให้เลือกหลายชนิด เช่น Cuvette Holder/Integrating Spheres เป็นต้น
 • ซอฟท์แวร์ใช้งาน ( Application Software ) :  มีให้เลือกใช้งานดังนี้

                  
               AvaSoft Basic :  ซอฟท์แวร์วัดค่าพื้นฐานทางสเปกโตรสโกปี เช่น ค่าการดูดกลืนแสง , ส่งผ่านแสง , สะท้อนแสง  

              AvaSoft Full :  ซอฟท์แวร์วัดค่าพื้นฐานทางสเปกโตรสโกปีเช่นเดียวกับรุ่น Basic แต่สามารถเพิ่มชุดซอฟท์แวร์แบบสำเร็จรูป เพื่อให้สามารถวัดค่าต่างๆได้มากขึ้น และใช้วัดค่าในแบบ Real-time On-line ได้ เป็นต้น    

              AvaSoft Exporting to Excel :  ซอฟท์แวร์ส่งข้อมูลการวัดลงในสเปรดชีทของไมโครซอฟท์เอ็กเซลล์ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำไปสร้างเป็นกราฟรายงานและประมวลผลต่อไปได้

              AvaSoft Process Control :  ซอฟท์แวร์สำหรับควบคุมกระบวนการผลิต , ใช้ควบคุม PLC ของเครื่องจักรได้

              AvaSoft FOM :  ซอฟท์แวร์ควบคุมการทำงานของ Multiplexer ( ใช้ Spectrometer ตัวเดียวแต่วัดค่าได้ถึง 16 จุด )

              AS 5216 DLL :  ซอฟท์แวร์เชื่อมต่อการทำงานกับ Fiber Optic Spectrometer รุ่น USB 2.0 ( DLL ) สำหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้งานขึ้นเองภายใต้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์   มาพร้อมกับตัวอย่างโปรแกรมประเภทต่างๆ เช่น  Visual C++ / Delphi / C++ Builder และ LabVIEW 

              FOM DLL :  ซอฟท์แวร์เชื่อมต่อการทำงานกับ Fiber Optic Multiplexer แบบ DLL

              COLOR DLL :  ซอฟท์แวร์ช่วยคำนวณค่าพารามิเตอร์ด้านการวัดค่าสี ตามมาตรฐาน CIE L* a* b* แบบ DLL

              IRRAD-DLL :  ซอฟท์แวร์ช่วยคำนวณค่าพารามิเตอร์ด้านการวัดค่ากำลังงานแสง ( Irradiance ) แบบ DLL

              LINUX Library :  ซอฟท์แวร์เหมือนกับ AS 5216 DLL แต่พัฒนาใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Linux OS

 

มายเหตุ : สเปกโตรมิเตอร์ของ AVantes สามารถต่อใช้งานได้พร้อมกันสูงสุด 128 ตัว หรือ 128 ช่อง  สำหรับการใช้งานทางด้านการวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต  ( Process Analytical ) หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสเปกโตรมิเตอร์แบบหลายช่องสัญญาณ ( Multichannel Fiber Optic Spectrometer )

 

การประยุกต์ใช้งาน :

ใช้ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ที่ใช้เทคนิคทาง Spectroscopy ได้ทุกชนิด เช่น

 • เครื่อง NIR Spectrometer
 • เครื่อง Spectroradiometer
 • เครื่อง Spectrofluorometer
 • เครื่อง Raman Spectrometer
 • เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer
 • เครื่อง Nanodrop Spectrophotometer
 • เครื่อง Mass Spectrometer ( MS )
 • เครื่อง Gas Chromatograph ( GC )
 • เครื่อง Total Organic Carbon Analyzer ( TOC )
 • เครื่อง Chemical Oxygen Demand Analyzer ( COD ) 
 • เครื่อง Blood Parameters ( วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆของเลือด )
 • เครื่อง Biochemical Oxygen Demand Analyzer ( BOD ) 
 • เครื่อง Pulse Oxymeter  ( วัดค่าปริมาณอ๊อกซิเจนอิ่มตัวในเลือด ) 
 • เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph Analyzer ( HPLC ) 
 • เครื่อง AGE Reader ( ตรวจวัดหาค่าความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดและเบาหวาน ) 
 • เครื่อง Photoluminescence / Chemiluminescence / Bioluminescence Spectrometer
 • เครื่อง Microfluidic Flow Analysis ( วิเคราะห์ปริมาณสารพิษด้วยเทคนิคการวัดของไหลในปริมาณน้อย )
 • และเครื่องมือวัดชนิดอื่นๆ ได้อีกมากมาย

 

สาขาที่ใช้งาน : งานวิจัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , แพทยศาสตร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

Catalog :  Download ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ

 

Visitors: 31,338