เครื่องวัดการวาวแสง-เรืองแสงของวัสดุ ( PL : Photoluminescence Spectrometer )

   

 


 


 

@ ใช้วัดสเปกตรัม PL ( Photoluminescence ) ของแร่ , อัญมณี , ผิวของเซนเซอร์ และวัสดุต่างๆ

@ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ช่วงความยาวคลื่น VIS-NIR หรือ 360 - 2500 นาโนเมตร

@ วัดตัวอย่างได้ทั้ง ของแข็ง-ของเหลวทึบแสง-ผง เช่น เม็ดอัญมณี , ผิวของเซ็นเซอร์ , โซล่าร์เซลล์ เป็นต้น

@ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Fiber Optic Spectrometer , สามารถวัดเทียบกับสเปกตรัมมาตรฐานที่บันทึกไว้ได้

@ สามารถหาค่า Quantum Yield ได้จากการเทียบกับตัวอย่างมาตรฐานที่บันทึกไว้

@ สามารถแสดงผลกราฟสเปกตรัมทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้

@ วัด PL ของตัวอย่าง ของแข็ง-ของเหลวทึบแสง-ผง โดยใช้โพรบได้หลากหลายตามชนิดของตัวอย่าง

@ วัดเพิ่มเติมได้ด้วยอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ชุด Adaptor ที่วัดผ่านกล้อง Microscope เป็นต้น

มีแหล่งกำเนิดแสงเพื่อกระตุ้นตัวอย่างหลายชนิด เช่น LED , Monochromator , Xenon Flash , Laser เป็นต้น

@ วัดค่าต่างๆข้างต้นได้ในแบบต่อเนื่อง จึงสามารถใช้วัดเพื่อดูปฏิกริยาขณะทดลองได้ ( Kinetics )

@ ใช้วัดได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Laboratory ) หรือในกระบวนการผลิต ( Process Analytical )

@ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) น้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้วัดพร้อมกันได้หลายๆจุดในกระบวนการผลิต

 


การประยุกต์ใช้งาน :

  • วัดตัวอย่างทางวัสดุศาสตร์ เช่น เม็ดอัญมณี , แร่ , ผิวของเซ็นเซอร์ , โซล่าร์เซลล์ หรืออื่นๆ เป็นต้น
  • ใช้วิเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นต้น

สาขาที่ใช้งาน :  ฟิสิกส์ , วัสดุศาสตร์ , อัญมณี เป็นต้น