เครื่องวัดสีแบบสเปกโตรมิเตอร์ ( CIE L*a*b* Color Spectrometer )

         

 

 

  

@ ใช้วัดสีกับตัวอย่างได้ทุกชนิดทั้ง วัสดุทึบแสง-โปร่งใส โลหะ ของเหลวใส-ของเหลวทึบแสง ผง เมล็ดพืช อัญมณี  

@ วัดค่าสีได้ตามมาตรฐาน CIE ( L* , a* , b* ) ทั้งแบบมุมมอง 2 และ 10 องศา

@ วัดเทียบสีและบันทึกค่าความแตกต่างสี ( dE/dL*/da*/db* ) กับตัวอย่างสีมาตรฐานได้อย่างไม่จำกัด 

@ ใช้โพรบวัดแบบไฟเบอร์ออปติก มีน้ำหนักเบา , สามารถจุ่มวัดในของเหลวใส-ของเหลวทึบแสง-ผง ได้เลย

@ มีโพรบวัดจุดสีขนาดเล็ก < 0.5 mm. และ อุปกรณ์วัดจุดสีขนาดไมโครเมตรผ่านกล้อง Microscope ให้เลือกใช้งาน

@ วัดสเปกตรัมของสีและค่าอื่นๆได้ เช่น ค่าความทึบแสง , ค่าการส่งผ่านแสง และค่าการสะท้อนแสง

@ วัดค่าได้ในแบบต่อเนื่อง ( Real-time On-line ) จึงสามารถใช้เพื่อการควบคุมคุณภาพสีในกระบวนการผลิตได้

@ นำไปใช้วัดได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ , ภาคสนาม หรือ ในกระบวนการผลิต ( Process Analytical )

@ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) , น้ำหนักเบา , สามารถออกแบบให้วัดพร้อมกันได้หลายๆจุดในกระบวนการผลิต


การประยุกต์ใช้งาน : วัดสี พลาสติก , สิ่งทอ , สีผง , หมึกพิมพ์ , อาหาร , เครื่องสำอาง , น้ำเสีย หรืออื่นๆ


สาขาที่ใช้งาน :  ทั่วไป