เครื่องวัดความขุ่นมัวของชั้นบรรยากาศ ( Sunphotometer )

  

   By Solar Light 


    

@ เป็นมิเตอร์ที่ใช้วัดค่าความขุ่นมัวของชั้นบรรยากาศ ( AOT : Aerosol Optical Thickness ) โดยใช้หลักการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 340 , 380 , 440 , 500 , 675 , 870 , 936 และ 1020 nm ( เลือกสั่งได้ 5 ความยาวคลื่น )

@ สามารถใช้วัดค่าพลังงานแสง ( Watt / m2 ) ณ ความยาวคลื่นที่เลือกข้างต้นได้

@ สามารถใช้วัดค่า Water Vapor Column ได้ , ถ้าเลือกสั่งรุ่นที่มีความยาวคลื่น 870 , 936 และ 1020 nm

@ สามารถต่อพ่วงกับเครื่อง GPS เพื่อบันทึกค่าพิกัดละติจูด , ลองติจูด , วันที่ , เวลา ณ สถานที่ที่ทำการวัดได้

@ สามารถวัดค่าความสูง , ความดันบรรยากาศ , การทำมุมของดวงอาทิตย์ ( Solar Zenith Angle ) ได้

@ สามารถบันทึกข้อมูลการวัดในตัวเครื่องได้ 800 ชุด และโอนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้

@ มีประสิทธิภาพการใช้งานและความถูกต้องไม่ด้อยกว่าเครื่องมือที่มีราคาแพง เช่น Dobson และ Brewer Spectrometer

 


การประยุกต์ใช้งาน : ตรวจสอบสภาวะอากาศ , มลพิษในอากาศ , จัดทำโมเดลชั้นบรรยากาศ ( Atmospheric Model )


 สาขาที่ใช้งาน :  อุตุนิยมวิทยา , วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , สถานีตรวจวัดอากาศ  เป็นต้น


 Catalog :  ดูรายละเอียดได้จาก

Visitors: 31,337