เครื่องวัดโอโซนของชั้นบรรยากาศ ( Ozonometer )

   

    By Solar Light

 

  

        @ เป็นมิเตอร์ที่ใช้วัดปริมาณโอโซนของชั้นบรรยากาศ ( Ozone Column ) ที่ความยาวคลื่น 305/312 และ 312/320 nm

        @ สามารถใช้วัดปริมาณโอโซนรวมของชั้นบรรยากาศ ( Total Ozone Column ) ได้

        @ สามารถใช้วัดค่าพลังงานแสง ( Watt / m2 ) ณ ความยาวคลื่น 305 , 312 , 320 , 936 และ 1020 nm ได้

        @ สามารถใช้วัดค่า Water Vapor Column ที่ความยาวคลื่น 936 nm และค่า AOT ที่ความยาวคลื่น 1020 nm ได้

        @ สามารถต่อพ่วงกับเครื่อง GPS เพื่อบันทึกค่าพิกัดละติจูด , ลองติจูด , วันที่ , เวลา ณ สถานที่ที่ทำการวัดได้

        @ สามารถวัดค่าความสูง , ความดันบรรยากาศ , การทำมุมของดวงอาทิตย์ ( Solar Zenith Angle ) ได้

        @ สามารถบันทึกข้อมูลการวัดในตัวเครื่องได้ 800 ชุด และโอนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้

        @ มีประสิทธิภาพการใช้งานและความถูกต้องไม่ด้อยกว่าเครื่องมือที่มีราคาแพง เช่น Dobson และ Brewer Spectrometer

 

การประยุกต์ใช้งาน : ตรวจสอบสภาวะอากาศ , มลพิษในอากาศ , จัดทำโมเดลชั้นบรรยากาศ ( Atmospheric Model )

 

สาขาที่ใช้งาน :  อุตุนิยมวิทยา , วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , สถานีตรวจวัดอากาศ  เป็นต้น

 

Catalog :  ดูรายละเอียดได้จาก

Visitors: 31,337