เครื่องวัดดัชนีแสงยูวี ( UV Index Meter , 0-199.9 )@ เป็นมิเตอร์วัดดัชนีแสงยูวีจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ ในช่วงความยาวคลื่น UV ( 280 - 400 nm )

@ ช่วงปริมาณที่วัดได้ 0-199.9 UV Index 

@ ความละเอียดการวัด 0.1 UV Index


การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้วัดดัชนีแสงยูวีจากแหล่งกำเนิดแสงใดๆ ได้ทันที ( Instantaneous UV Index Measurement )

@ ใช้เปรียบเทียบดัชนีแสงยูวีของแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ UV Index Comparison )

ใช้ตรวจสอบดัชสีแสงยูวีได้ตลอดเวลา เท่าที่ต้องการ UV Index Tracking Over Time )

Visitors: 26,355