เครื่องวัดแสง UVA ( mW/cm2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ เป็นมิเตอร์วัดค่ากำลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่น UVA ( 320 - 400 nm )

@ ช่วงกำลังงานแสงที่วัดได้ 0-199.9 mW/cm2 

@ ความละเอียดการวัด 0.1 mW/cm2

 

การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้ทดสอบอายุการใช้งานของหลอด UVA ( UVA Curing Lamp Aging Test )

@ ใช้วัดการส่งผ่านแสง UVA ของแผ่นอครีลิคกรองแสง ( Acrylic Shield Transmission )

@ ใช้เปรียบเทียบระดับการป้องกันแสง UVA ของแว่นกันแดด ( Eyewear UVA Block Comparison )

@ ใช้วัดการส่งผ่านแสง UVA ของกระจก/ฟิล์มกรองแสง Window Film/Tint Transmission ) 

Visitors: 26,355