เครื่องวัดแสง UVA & UVB ( mW/cm2 )


 

@ เป็นมิเตอร์วัดค่ากำลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่น UVA+UVB ( 280 - 400 nm )

@ ช่วงกำลังงานแสงที่วัดได้ 0-199.9 mW/cm2 

@ ความละเอียดการวัด 0.1 mW/cm2


การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้ทดสอบอายุการใช้งานของหลอด UV ( UV Lamp Aging Test )

@ ใช้วัดการส่งผ่านแสง UV ของแผ่นอครีลิคกรองแสง ( Acrylic Shield Transmission )

@ ใช้เปรียบเทียบระดับการป้องกันแสง UV ของแว่นกันแดด ( Eyewear UV Block Comparison )

@ ใช้วัดการส่งผ่านแสง UV ของกระจก/ฟิล์มกรองแสง Window Film/Tint Transmission ) 

Visitors: 26,353