เครื่องวัดการสะท้อนความร้อน-การแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ ( Reflectometer & Emissometer )

   

 

 

 

 

      @ ใช้วัดค่าการสะท้อนความร้อนของวัสดุ ( Thermal Reflection )  

      @ ใช้วัดค่าการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ ( Thermal Emission ) 

      @ ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงอาทิตย์ของวัสดุ ( Solar Absorption )

      @ ใช้วัดค่าดัชนีการสะท้อนแสงอาทิตย์ของวัสดุ ( SRI : Solar Reflectance Index )

      @ ใช้วัดค่าการกระเจิงแสง-รังสีของวัสดุ ( UV to NIR Surface Scattering )

      @ ใช้วัดได้กับวัสดุทุกชนิด เช่น กระจกเงา , โลหะ , วัสดุก่อสร้าง , คอนกรีต , หลังคา เป็นต้น

      @ ใช้วัดได้ทั้งวัสดุผิวเรียบ ( Flat ) , ผิวโค้ง ( Convex ) , ผิวเว้า ( Concave )

      @ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามค่าที่ต้องการวัด เช่น 

           *  SRI 1000 Portable Solar Reflectance Index

              *  Temp 2000A Portable Emissometer / Reflectometer

              *  TESA 2000 Portable Emissometer / Reflectometer / Solar Reflectometer

              *  PLS 100 Portable Laser Scatterometer

      @ ใช้วัดเพื่อการควบคุมคุณภาพได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Laboratory ) หรือนอกสถานที่ ( Portable )

      @ ใช้มีมาตรฐานการวัดตาม ASTM E408 , ASTM E903 , ASTM C1549 , ASTM E1980 

 

 

การประยุกต์ใช้งาน : 

      @ ใชัวัดการสะท้อนความร้อน-การแผ่รังสีความร้อน ของวัสดุก่อสร้างและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น แผ่นคอนกรีต , แผ่นยิปซั่ม , แผ่นหลังคา , กระจก , ฉนวนกันความร้อน เป็นต้น ตามมาตรฐานการทดสอบ CRRC ( The Cool Roof Rating Council ) และ LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design ) 

      @ ใช้วัดการดูดกลืนแสง-การสะท้อนแสงอาทิตย์ของ แผ่นโซลาเซลล์ , กระจกรวมแสงอาทิตย์ , กระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

 

สาขาที่ใช้งาน :  วัสดุศาสตร์ , ฟิสิกส์ , สถาปัตยกรรม , การอนุรักษ์พลังงาน , วิศวกรรมโยธา เป็นต้น


Visitors: 31,338