เครื่องวัดการสะท้อนความร้อน-การแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ ( Reflectometer & Emissometer )

   

 

 

 

 

 


 

@ ใช้วัดค่าการสะท้อนความร้อนของวัสดุ ( Thermal Reflection )  

@ ใช้วัดค่าการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ ( Thermal Emission ) 

@ ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงอาทิตย์ของวัสดุ ( Solar Absorption )

@ ใช้วัดค่าดัชนีการสะท้อนแสงอาทิตย์ของวัสดุ ( SRI : Solar Reflectance Index )

@ ใช้วัดค่าการกระเจิงแสง-รังสีของวัสดุ ( UV to NIR Surface Scattering )

@ ใช้วัดได้กับวัสดุทุกชนิด เช่น กระจกเงา , โลหะ , วัสดุก่อสร้าง , คอนกรีต , หลังคา เป็นต้น

@ ใช้วัดได้ทั้งวัสดุผิวเรียบ ( Flat , ผิวโค้ง ( Convex ) , ผิวเว้า ( Concave )

@ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามค่าที่ต้องการวัด เช่น 

   *  SRI 1000 Portable Solar Reflectance Index

   *  Temp 2000A Portable Emissometer / Reflectometer

   *  TESA 2000 Portable Emissometer / Reflectometer / Solar Reflectometer

   *  PLS 100 Portable Laser Scatterometer

@ ใช้วัดเพื่อการควบคุมคุณภาพได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Laboratory ) หรือนอกสถานที่ ( Portable )

@ ใช้มีมาตรฐานการวัดตาม ASTM E408 , ASTM E903 , ASTM C1549 , ASTM E1980 

 


การประยุกต์ใช้งาน : 

@ ใชัวัดการสะท้อนความร้อน-การแผ่รังสีความร้อน ของวัสดุก่อสร้างและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น แผ่นคอนกรีต , แผ่นยิปซั่ม , แผ่นหลังคา , กระจก , ฉนวนกันความร้อน เป็นต้น ตามมาตรฐานการทดสอบ CRRC ( The Cool Roof Rating Council ) และ LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design ) 

@ ใช้วัดการดูดกลืนแสง-การสะท้อนแสงอาทิตย์ของ แผ่นโซลาเซลล์ , กระจกรวมแสงอาทิตย์ , กระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ เป็นต้น 


สาขาที่ใช้งาน :  วัสดุศาสตร์ , ฟิสิกส์ , สถาปัตยกรรม , การอนุรักษ์พลังงาน , วิศวกรรมโยธา เป็นต้น