Fluorescent Spectrometer ( เครื่องวัดการวาวแสง-เรืองแสงของสารละลายเคมี )

 

Fluorescent Spectrometer เครื่องวัดการวาวแสง-เรืองแสงของสารละลายเคมี )

 

vลักษณะทั่วไป

Øใช้วัดการวาวแสง ( Fluorescence ) ของสารละลายเคมีในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS

Øใช้วัดการเรืองแสง ( Phosphorescence ) ของสารละลายเคมีในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS

Øใช้หลอดกำเนิดแสงแบบ Pulsed Xenon กำลังงานสูง มีช่วงกระตุ้นกว้าง ให้ค่า Quantum Yield สูง

Øวัดและบันทึกค่าได้แบบ Real-time On-line เพื่อ Monitoring การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Øบันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

Øสามารถแสดงผลสเปกตรัมได้ในแบบ 3D เพื่อวิเคราะห์หาอัตราการสลายตัว ( Fluorescence Decay )

Øสามารถใช้วัดสารตัวอย่างโดยการวิเคราะห์แบบไหล ( Flow Analysis ) ด้วยปริมาณสารตัวอย่างเพียง 62 ul

Øวัดการวาวแสง-เรืองแสงได้แม้สารตัวอย่างจะมีความเข้มข้นเพียง 2 x 10-7 Molar

Øใช้วัดการวาวแสง-เรืองแสงทาง Chemiluminescence / Bioluminescence ได้ ( ถ้ามีความเข้มข้นเพียงพอ )

Øสามารถบันทึกปฏิกิริยาแบบ TRFL ( Time-Resolved Fluorescence ) ได้ตั้งแต่เวลา > 40 ms ขึ้นไป

Øใช้วัดค่า การดูดกลืนแสง-การส่งผ่านแสง ได้ ( 3 in 1 Spectrometer )

 

vตัวอย่างการใช้งาน

§ใช้วัดตัวอย่างทางชีววิทยา เช่น Chlorophyll และ Carotenoid เป็นต้น

§ใช้วัดตัวอย่างทางชีวการแพทย์และทางนิติเวชสำหรับพิสูจน์การถูกกล่าวหา

§ใช้วัดตัวอย่างทางด้านการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

§ใช้วัดตัวอย่างทางวัสดุศาสตร์ เช่น แผ่นสังเคราะห์เรืองแสง , ผิวของเซ็นเซอร์ เป็นต้น

§วัดตัวอย่างทางเภสัชศาสตร์ เช่น ยาเม็ด , ยาน้ำ , ยาผง หรือ ส่วนประกอบของตัวยา

§ใช้ตรวจสอบสารอันตรายทางชีวภาพ และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม

§ใช้วิเคราะห์หาปริมาณ Histamine ในปลาทะเล , ใช้วิเคราะห์หาปริมาณสารอินทรีย์ เป็นต้น 

vสาขาที่ใช้งาน 

§ เภสัชกรรม , ชีวเคมี , พันธุ์ศาสตร์ , สิ่งแวดล้อม , ชีวโมเลกุล , ชีวของเซลล์พันธุศาสตร์ , นิติวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์การอาหาร , มหาสมุทรศาสตร์ , วัสดุศาสตร์ เป็นต้น

อุปกรณ์เพิ่มเติม
 • Temperature Controlled Cuvette Holders
  Temperature Controlled Cuvette Holders

  ชุดวัดสารละลายเคมีในคิวเวทท์มาตรฐานชนิดโปรแกรมอุณหภูมิได้ -30 ถึง 105 ํC
 • Variable Pathlength Cuvette Holder
  ชุดวัดสารละลายเคมีในคิวเวทท์ชนิดความยาวพิเศษ 10 ถึง 160 mm ( Variable Pathlength Cuvette Holder )

 • In-Line Flow cells
  ชุดวัดสารละลายเคมีสำหรับการวิเคราะห์แบบไหล ( Flow Analysis )

  ( In-Line Flow cells )
 • AvaSoft – Chemometry
  ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft – Chemometry )

Visitors: 27,475