Fluorescence & PL Spectrometer ( เครื่องวัดการวาวแสง-เรืองแสงของสารละลายเคมีและวัสดุ )

Fluorescence & PL Spectrometer ( เครื่องวัดการวาวแสง-เรืองแสงของสารละลายเคมีและวัสดุ )


Øใช้วัดการวาวแสง ( Fluorescence ) ของสารละลายเคมีในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS

Øใช้วัดการเรืองแสง ( Phosphorescence ) ของสารละลายเคมีในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS

Øใช้วัดการวาวแสง ( Photoluminescence ) ของวัสดุในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS

Øใช้วัดการเรืองแสง ( Phosphorescence ) ของวัสดุในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS

Øใช้หลอดกำเนิดแสงแบบ Pulsed Xenon กำลังงานสูง มีช่วงกระตุ้นกว้าง ให้ค่า Quantum Yield สูง
Øสามารถวัดและบันทึกค่าได้แบบ Real-time On-line เพื่อ Monitoring การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Øบันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

Øสามารถแสดงผลสเปกตรัมในแบบ 3D เพื่อวิเคราะห์หาอัตราการสลายตัว ( Fluorescence Decay )

Øสามารถใช้วิเคราะห์แบบ Flow Analysis ด้วยสารตัวอย่างในปริมาณน้อยเพียง 62 ul

Øวัดค่าได้แม้สารตัวอย่างจะมีความเข้มข้นเพียง 2 x 10-7 Molar

Øบันทึกปฏิกิริยาแบบ TRFL หรือ TRPL ได้ตั้งแต่เวลา > 40 ms ขึ้นไป

Øใช้วัดค่า การดูดกลืนแสง-การส่งผ่านแสง-การสะท้อนแสง ได้ ( 5 in 1 Spectrometer )


@ รุ่น UV-VIS Fluorescence & PL Spectrometer ULS2048CL

§  200 to 1000 nm of excitation range

§  200 to 1100 nm of emission range

§  1.4 to 9.2 nm FWHM resolution

@ รุ่น UV-VIS Fluorescence & PL Spectrometer ULS2048XL

§  200 to 1000 nm of excitation range

§  200 to 1160 nm of emission range

§  1.5 to 9.2 nm FWHM resolution 

@ รุ่น UV-VIS Fluorescence & PL Spectrometer HS2048XL

§  200 to 1000 nm of excitation range

§  200 to 1100 nm of emission range

§  5.5 nm FWHM resolution

@ รุ่น UV-VIS Fluorescence & PL Spectrometer HERO

§  200 to 1000 nm of excitation range

§  200 to 970 nm of emission range

§  1.9 to 5.5 nm FWHM resolution

Visitors: 21,475