Reflection Spectrometer ( เครื่องวัดการสะท้อนแสงของวัสดุ )

Reflection Spectrometer ( เครื่องวัดการสะท้อนแสงของวัสดุ )
Øใช้วัดค่าการสะท้อนแสง ( Reflectance ) ของวัสดุในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

 

 

 

 

 

@ รุ่น UV-VIS Reflection Spectrometer ULS4096CL

§  200 to 1100 nm spectral range

§  1.2 nm FWHM resolution

@ รุ่น UV-VIS-NIR Reflection Spectrometer NIR256-2.5

§  200 to 2500 nm spectral range

§  1.2 nm FWHM resolution @ 200 to 1100 nm

§  12.9 nm FWHM resolution @ 1000 to 2500 nm

@ รุ่น UV-VIS-NIR Absorption Spectrometer NIR512-2.5

§  200 to 2500 nm spectral range

§  1.2 nm FWHM resolution @ 200 to 1100 nm 

§  8.9 nm FWHM resolution @ 1000 to 2500 nm

Visitors: 27,475