Fluorescence - Photoluminescence - Luminescence Spectrometer ( 3 in 1 Spectrometer )                                          ( เครื่องวัดการวาวแสง-เรืองแสงของสารละลายเคมีและวัสดุ )

 

Fluorescence - Photoluminescence - Luminescence Spectrometer                     ( 3 in 1 Spectrometer )

 เครื่องวัดการวาวแสง-เรืองแสงของสารละลายเคมีและวัสดุ )

 

v  ลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้วัดการวาวแสง ( Fluorescence ) ของสารละลายเคมีในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS

Ø  ใช้วัดการเรืองแสง ( Phosphorescence ) ของสารละลายเคมีในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS

Ø  ใช้วัดการวาวแสง ( Photoluminescence & Luminescence ) ของวัสดุในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS

Ø  ใช้วัดการเรืองแสง ( Phosphorescence ) ของวัสดุในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS

Ø  ใช้หลอดกำเนิดแสงแบบ Pulsed Xenon กำลังงานสูง มีช่วงกระตุ้นกว้าง ให้ค่า Quantum Yield สูง

Ø  วัดและบันทึกค่าได้แบบ Real-time On-line เพื่อใช้ Monitor การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  บันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

Ø  สามารถแสดงผลสเปกตรัมได้ในแบบ 3D เพื่อใช้วิเคราะห์หาอัตราการสลายตัว ( Fluorescence Decay )

Ø  สามารถใช้วัดการวาวแสง-เรืองแสง โดยการวิเคราะห์แบบไหล ( Flow Analysis ) ด้วยปริมาณสารตัวอย่างเพียง 62 ul

Ø  วัดการวาวแสง-เรืองแสงได้ แม้สารตัวอย่างจะมีความเข้มข้นเพียง 2 x 10-7 Molar

Ø  สามารถบันทึกปฏิกิริยาแบบ TRFL ( Time-Resolved Fluorescence ) และ TRPL ( Time-Resolved Photoluminescence ) ได้ตั้งแต่เวลา > 40 ms ขึ้นไป

Ø  ใช้วัดค่า การดูดกลืนแสง-การส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีและก๊าซ ได้ ( 5 in 1 Spectrometer )

Ø  ใช้วัดค่า การดูดกลืนแสง-การสะท้อนแสง ของวัสดุ-ผง-ของเหลวทึบ ได้ ( 6 in 1 Spectrometer )

Ø  ใช้วัดการวาวแสง-เรืองแสง ทาง Chemiluminescence / Bioluminescence / Electroluminescence ได้( ถ้าสารตัวอย่างมีความเข้มข้นเพียงพอ )

 Ø  สามารถออกแบบระบบการวัดได้ตาม Application ที่ต้องการ

 

vชุดวัดตัวอย่างสารละลายเคมี

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง-ดูดกลืนแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( 2 in 1 )

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง-ดูดกลืนแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( 2 in 1)

   ( แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิตัวอย่างได้ )

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิตัวอย่างได้ )

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของสารละลายเคมีใน Flow Cell ( แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล )

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของสารละลายเคมีในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

Ø  ชุดวัดการดูดกลืนแสง ของสารละลายเคมี-ก๊าซในคิวเวทท์ ( แบบปรับความยาวได้ 10 ถึง 160 mm )

Ø  ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์สารตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft - Chemometry )

 

vตัวอย่างการใช้งาน-เคมี

Ø  ใช้วัดตัวอย่างทางชีววิทยา เช่น Chlorophyll และ Carotenoid เป็นต้น

Ø  ใช้วัดตัวอย่างทางชีวการแพทย์และทางนิติเวชสำหรับพิสูจน์การถูกกล่าวหา

Ø  ใช้วัดตัวอย่างทางด้านการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

Ø  ใช้วัดตัวอย่างทางเภสัชศาสตร์ เช่น ยาน้ำ หรือ ส่วนประกอบของตัวยา

Ø  ใช้ตรวจสอบสารอันตรายทางชีวภาพ และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Ø  ใช้วิเคราะห์หาปริมาณฮิสตามีน ( Histamine ) ในปลาทะเล

 Ø  ใช้วิเคราะห์หาปริมาณสารอินทรีย์ เป็นต้น

 

vสาขาที่ใช้งาน-เคมี

Ø  เภสัชกรรม , ชีวเคมี , พันธุ์ศาสตร์ , สิ่งแวดล้อม , ชีวโมเลกุล , ชีวของเซลล์พันธุศาสตร์ , นิติวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์การอาหาร , มหาสมุทรศาสตร์ , วัสดุศาสตร์ เป็นต้น

 

vชุดวัดตัวอย่างวัสดุ

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของวัสดุและสารละลายเคมีในกระบวนการผลิต ( 2 in 1 )

แบบใช้โพรบสะท้อนแสงและจุ่มวัด )

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของวัสดุในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของวัสดุ ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของเหลวทึบ-ผง แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของเหลวทึบ-ผงในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

Ø  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของก้อนวัสดุ ( แบบใช้ทรงกลมรวมแสง Integrating Sphere )

มี รุ่นให้เลือกตามขนาดช่องวัดตัวอย่างคือ มม. / 10 มม. / 15 มม.

Ø  ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบปรับตามความหนาได้ 1 ถึง 160 mm )

Ø  ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบฐานวัดแนวตั้ง Transmission Stage )

Ø  ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft - Chemometry )

 

vตัวอย่างการใช้งาน-วัสดุ

Ø  ใช้วัดตัวอย่างทางวัสดุศาสตร์ เช่น เม็ดอัญมณี แร่ ผิวของเซ็นเซอร์ โซล่าร์เซลล์ , ผง เป็นต้น

Ø  ใช้วิเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นต้น

 

vสาขาที่ใช้งาน-วัสดุ

Ø  ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ อัญมณี , เซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น

ชุดวัดตัวอย่างสารละลายเคมี

 • Temperature Controlled Cuvette Holders
  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง-ดูดกลืนแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( 2 in 1 )

 • Variable Pathlength Cuvette Holder
  ชุดวัดการดูดกลืนแสง ของสารละลายเคมี-ก๊าซในคิวเวทท์

  แบบปรับความยาวได้ 10 ถึง 160 mm
 • Fluorescence Flow cell ¼”
  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของสารละลายเคมีใน Flow Cell

  แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล
 • Reflection Probes for Powders and Thick Fluids
  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของสารละลายเคมีในกระบวนการผลิต

  แบบใช้โพรบจุ่มวัด
 • แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิตัวอย่างได้
  ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์

  แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิตัวอย่างได้
 • AvaSoft – Chemometry
  ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft – Chemometry )

ชุดวัดตัวอย่างวัสดุ

 • ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของวัสดุและสารละลายเคมีในกระบวนการผลิต ( 2 in 1 )

  แบบใช้โพรบสะท้อนแสงและจุ่มวัด
 • ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของวัสดุในกระบวนการผลิต

  แบบใช้โพรบสะท้อนแสง
 • ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของวัสดุ

  แบบใช้โพรบสะท้อนแสง
 • ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของเหลวทึบ-ผง

  แบบใช้โพรบจุ่มวัด
 • ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของเหลวทึบ-ผงในกระบวนการผลิต

  แบบใช้โพรบจุ่มวัด
 • ชุดวัดการวาวแสง-เรืองแสง ของก้อนวัสดุ ( แบบใช้ทรงกลมรวมแสง Integrating Sphere )

  มี 3 รุ่นให้เลือกตามขนาดช่องวัดตัวอย่างคือ 6 มม. / 10 มม. / 15 มม.
 • ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ

  แบบปรับตามความหนาได้ 1 ถึง 160 mm
 • ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ

  แบบฐานวัดแนวตั้ง Transmission Stage

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Visitors: 28,791