รุ่น PAR-PPFD Meter ( สำหรับใช้วัดปริมาณแสง PAR-PPFD / PFD เพื่อการเพาะปลูกพืช )

PAR-PPFD Meter

( สำหรับใช้วัดปริมาณแสง PAR-PPFD / PFD เพื่อการเพาะปลูกพืช )


Ø  ใช้วัดค่าความเข้มแสงของหลอดไฟ , หลอด LED , โคมไฟ ( 70 - 150,000 Lux )

Ø  ใช้วัดค่ากำลังงานแสงของหลอดไฟ , หลอด LED , โคมไฟ ( 0.5 - 1,000 W/m2 )

Ø  ใช้วัดปริมาณแสงสำหรับการเพาะปลูกพืช PPFD / PFD ( 1 - 3,000 μmol/m2*s )

Ø  ใช้วัดสเปกตรัมของแสงในช่วง 380 - 780 nm และค่าพารามิเตอร์อื่นๆทางแสงได้ เช่น

v  Lux / fc / CCT / CRI-Ra & R1 to R15 / SPD in mW/m2 / λp / λpV / i-Time

v  CIE 1931 x , y Coordinates / CIE 1976 u' , v' Coordinates

v  x , △y , △u' , △v' / Duv / λd / Excitation Purity

v  Irradiance 380-780 nm ( W/m2 )

v  Photosynthetically Active Radiation ( PAR )

v  PPFD ( 400 to 700 nm ) μmol/m2*s

v  PFD-UV ( 380 to 400 nm ) μmol/m2*s

v  PFD-B ( 400 to 500 nm ) μmol/m2*s

v  PFD-G ( 500 to 600 nm) μmol/m2*s

v  PFD-R ( 600 to 700 nm) μmol/m2*s

v  PFD-FR ( 700 to 780 nm ) μmol/m2*s

Ø  สนับสนุนการใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android , iOS และ Windows

Ø  สามารถใช้งานเพื่อวัดค่าแสงสำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน ( PAR-PPFD / PFD ) ด้วย LED ได้

Visitors: 28,791