การสะท้อนแสงวัสดุ


  • เครื่องวัดการสะท้อนแสงของวัสดุ ( เชิงสเปกตรัม )

  • เครื่องวัดการสะท้อน-ส่งผ่านแสงอาทิตย์ของวัสดุ

  • เครื่องวัดการสะท้อนแสงวัสดุเงา ( ความยาวคลื่นเดียว )

  • เครื่องวัดการสะท้อนแสงวัสดุเงา ( 5 ความยาวคลื่น )
Visitors: 34,761