เคมี-ปฏิกิริยาเคมี


 • @ Fluorescence Microspectroscopy
  ( เครื่องวัดการวาวแสงบนกล้องจุลทรรศน์ )
  @ Fluorescence Spectrometer
  ( เครื่องวัดการวาวแสงสารละลายเคมีและวัสดุ )
  @ Fluorescence Spectrophotometer
  ( เครื่องวัดการวาวแสงสารละลายเคมี )

 • @ Absorption Microspectroscopy
  ( เครื่องวัดการดูดกลืนแสงบนกล้องจุลทรรศน์ )
  @ VIS / UV-VIS Spectrophotometer
  ( เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วง UV-Visible )
  @ NIR / IR / FT-IR Spectrophotometer
  ( เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วง Infrared )

 • เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย
  โดยการระเหยสารด้วยไนโตรเจน
  ( Nitrogen Evaporator )

 • เครื่องหาความเข้มข้นของสารละลายด้วยวิธีไตเตรท
  ( BK-PT860 / BK-PT4B / BK-PT4A / BK-PT2 )

 • เครื่องหาความเข้มข้นของสารละลาย
  ด้วยวิธีไตเตรทแบบอัตโนมัติ ( T960 )
Visitors: 69,517