เคมี-ปฏิกิริยาเคมี-นิติวิทยาศาสตร์


 • @ Fluorescence Microspectroscopy
  ( เครื่องวัดการวาวแสงบนกล้องจุลทรรศน์ )
  @ Fluorescence Spectrometer
  ( เครื่องวัดการวาวแสงสารละลายเคมีและวัสดุ )
  @ Fluorescence Spectrophotometer
  ( เครื่องวัดการวาวแสงสารละลายเคมี )

 • @ Absorption Microspectroscopy
  ( เครื่องวัดการดูดกลืนแสงบนกล้องจุลทรรศน์ )
  @ VIS / UV-VIS Spectrophotometer
  ( เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วง UV-Visible )
  @ NIR / IR / FT-IR Spectrophotometer
  ( เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วง Infrared )

 • SC-I / SC-II ( ( Nitrogen Evaporator )
  ( เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย )
  ( โดยการระเหยสารด้วยไนโตรเจน ) • BK-PT860 / BK-PT4B / BK-PT4A / BK-PT2
  ( เครื่องหาความเข้มข้นของสารละลายด้วยวิธีไตเตรท )

 • T960 BASIC / PRO / PLUS
  ( เครื่องหาความเข้มข้นของสารละลาย )
  ( ด้วยวิธีไตเตรทแบบอัตโนมัติ )
Visitors: 117,289