Soil Sensor ( หัววัดสภาวะในดิน )

 

Soil Sensor

                                                     ( หัววัดสภาวะในดิน )

 

            อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสภาวะดิน เช่น อุณหภูมิ ( Temperature ) , ความเป็นกรด-ด่าง ( PH ) , Electrical Conductivity ( EC ) , ความเค็ม 

( Salinity ) และความชื้น ( Moisture ) เป็นต้น สามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบสำหรับการควบคุมการรดน้ำ ฉีดพ่นปุ๋ย และยาฆ่าแมลงโดยอัตโนมัติ

Visitors: 161,573