Liquid Level Transmitter ( หัววัดระดับของเหลว )


 

Liquid  Level  Transmitter

( หัววัดระดับของเหลว )

 

                ใช้สำหรับตรวจจับระดับของของเหลวที่ไหลเป็นแนวนอน โดยจะตรวจวัดตัวอย่างซึ่งอยู่ในภาชนะหรืออยู่ในรูปแบบธรรมชาติก็ได้ การวัดระดับอาจวัดเป็นค่าต่อเนื่องหรือวัดเพียงครั้งเดียว เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากและมีบทบาทในการใช้งานสำหรับผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรม สามารถเลือกประเภทเซนเซอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานจากเทคนิคการวัดที่หลากหลายตามรุ่นด้านล่าง

 

สำหรับใช้งานในด้าน

Ø  การวัดระดับน้ำในแม่น้ำหรือทะเลสาบ

Ø  การวัดระดับน้ำตื้น

Ø  การสำรวจอุทกศาสตร์

Ø  การวัดระดับวัสดุ 

Ø  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 
Visitors: 161,577