Liquid Level Transmitter ( หัววัดระดับของเหลว )


Liquid  Level  Transmitter

( หัววัดระดับของเหลว )

 

                ใช้สำหรับตรวจจับระดับของของเหลวที่ไหลเป็นแนวนอน โดยจะตรวจวัดตัวอย่างซึ่งอยู่ในภาชนะหรืออยู่ในรูปแบบธรรมชาติก็ได้ 

การวัดระดับอาจวัดเป็นค่าต่อเนื่องหรือวัดเพียงครั้งเดียว เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากและมีบทบาทในการใช้งานสำหรับผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรม 

สามารถเลือกประเภทเซนเซอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานจากเทคนิคการวัดที่หลากหลายตามรุ่นด้านล่าง

 

สำหรับใช้งานในด้าน

Øการวัดระดับน้ำในแม่น้ำหรือทะเลสาบ

Øการวัดระดับน้ำตื้น

Øการสำรวจอุทกศาสตร์

Øการวัดระดับวัสดุ

Øการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Visitors: 99,511