Raman Spectrometer ( เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์ แบบเคลื่อนย้ายได้ )

Raman Spectrometer 

เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์ แบบเคลื่อนย้ายได้ )

 

vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้ตรวจสอบสารตัวอย่างได้ทั้งชนิด ของแข็ง-ของเหลว-ผง ด้วยหลักการ Raman Spectroscopy

Ø  เหมาะสำหรับใช้พิสูจน์ทราบสารตัวอย่างได้เกือบทุกชนิด เช่น ยา , ยาเสพติด , อัญมณี เป็นต้น

Ø  มีฐานข้อมูลสเปกตรัมของสารตัวอย่างมาตรฐาน ( Raman Spectral Library ) ให้เลือกมากมาย เช่น Inorganic, Organic , Materials , Gemstone , Pharmaceutical , Cosmetics เป็นต้น 

Ø  สามารถปรับตั้งกำลังงานแสงเลเซอร์ให้เหมาะสมกับการวัดตัวอย่างแต่ละชนิดได้ ( เฉพาะรุ่น 785 nm )

 

v ตัวอย่างการใช้งาน

Ø  ใช้จำแนกประเภทและชนิดของอัญมณี , ใช้จำแนกวัสดุที่เจือปนในเนื้ออัญมณี เป็นต้น

Ø  ใช้จำแนกวัสดุประเภท Polymers เช่น วัสดุเคลือบ Polycarbonate บนแผ่น CD เป็นต้น

Ø  ใช้จำแนกสารประกอบอนินทรีย์ เช่น Potassium Nitrate , Titanium Dioxide เป็นต้น

Ø  ใช้จำแนกสารประกอบอินทรีย์ เช่น Toluene , Acetone , Methanol , Benzene เป็นต้น

Ø  ใช้วิเคราะห์โครงสร้างผิวของแผ่น Wafer , Sensor , Semiconductor เพื่อหาร่องรอยความเสียหาย

Ø  ใช้พิสูจน์และจำแนกยา เช่น พาราเซตตามอล , ไวอากรา , ยาปลอม , ยาเสพติด เป็นต้น

Ø  ใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ปีโตรเลี่ยม เช่น น้ำมัน Biodiesel เป็นต้น

Ø  ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทางเคมี ( Kinetics ) เช่น กระบวนการ Polymerizations เป็นต้น

Ø  ใช้หาสารพิษในน้ำ เป็นต้น


v สาขาที่ใช้งาน

Ø อัญมณี , เคมีโพลีเมอร์ , เคมีอินทรีย์ , เคมีอนินทรีย์ , เซมิคอนดักเตอร์ , เภสัชกรรม , เครื่องสำอาง , สิ่งแวดล้อม , Kinetics Analysis เป็นต้น


 • avantes-avabundle-raman-spectroscopy-system-raman-8305544.jpg
  AvaRaman-A Raman Bundle SystemAVANTES Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยAvant...

 • avantes-avabundle-raman-spectroscopy-system-raman-8305544.jpg
  AvaRaman-A-RS Raman Bundle SystemAVANTESRaman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยAvan...

 • avantes-avabundle-raman-spectroscopy-system-raman-8305544.jpg
  AvaRaman-B Raman Bundle SystemAVANTESRaman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยAvantes...

 • avantes-avabundle-raman-spectroscopy-system-raman-8305544.jpg
  AvaRaman-B-RS Raman Bundle SystemAVANTESRaman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยAvan...

 • avantes-avabundle-raman-spectroscopy-system-raman-8305544.jpg
  AvaRaman-B Raman Bundle System AVANTES Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยAva...

 • AvaRaman.JPG
  AvaRaman-532TEC Raman SystemAVANTESRaman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยใช้สเปกโต...

 • AvaRaman.JPG
  AvaRaman-532TEC-PRO Raman SystemAVANTESRaman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยใช้สเ...

 • Hero.jpg
  AvaRaman-532HERO-EVO Raman SystemAVANTESRaman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยใช้ส...

 • Hero.jpg
  AvaRaman-532HERO-EVO-PRO Raman SystemAVANTESRaman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดย...

 • AvaRaman.JPG
  AvaRaman-785TEC Raman SystemAVANTESRaman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยใช้สเปกโต...

 • AvaRaman.JPG
  AvaRaman-785TEC-PRO Raman SystemAVANTESRaman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยใช้สเ...

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Visitors: 28,794