Medicine Stability Test Chamber ( ตู้ทดสอบการคงสภาพของยาและเครื่องสำอาง )


 

Medicine Stability Test Chamber

 

 


 • BJPX-MS Series ( 120A/288A/500A )

  Capacity : 122L / 288L / 504L
  Temp. Range : -20 to 65 °C / ± 0.5 °C
  Temp.Uniformity : ± 2 °C
  Humidity Range : 40 to 95% RH / ± 3% RH

 • BJPX-MS Series ( 250/300/400 )

  Capacity : 255L / 298L / 403L
  Temp. Range : 0 to 65 °C / ± 0.5 °C
  Temp.Uniformity : ± 2 °C
  Humidity Range : 40 to 95% RH / ± 3% RH

 • BJPX-MT250

  Capacity : 250L
  Temp. Range : 0 to 60 °C / ± 0.1 °C
  Temp.Uniformity : ± 2 °C
  Humidity Range : 40 to 95% RH / ± 5% RH
Visitors: 161,577