PMA2132 PAR-PPFD-Quantum Sensor ( หัววัดปริมาณแสง PAR-PPFD เพื่อการเพาะปลูกพืช )

 

PMA213PAR-PPFD Sensor

( Quantum Sensor )

Solar Light

Ø  ใช้วัดแสงที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโต ( Photosynthesis ) ในช่วงความยาวคลื่น 400 - 700 nm 

   ( มีหน่วยวัดปริมาณแสงเป็น μmole/m2*s )

Ø  ใช้วัดแสง PARPhotosynthetic Active Radiation  ) หรือ PPFDPhotosynthetic Photon Flux Density ) ทางด้าน

     §   การกสิกรรม ( Agricultural )

§   ชีววิทยาเชิงแสง ( Photobiology )

§   มาตรวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ( Meteorology and Climatology )

§   การดูแลสิ่งแวดล้อม ( Environmental Monitoring )

§   การศึกษาและการวิจัย ( Educational ) 

Ø  ได้มาตรฐานการวัดตาม NIST ( สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ) พร้อมใบรับรอง

  • เครื่องวัดรังสีแบบเรดิโอมิเตอร์ / เครื่องวัดแสงแบบโฟโตมิเตอร์
    Radiometers / Photometers

    เครื่องวัดรังสีแบบเรดิโอมิเตอร์ / เครื่องวัดแสงแบบโฟโตมิเตอร์
Visitors: 216,958