Absorption-Transmission-Reflection Spectrometer (เครื่องวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง-สะท้อนแสงสารละลายเคมีและวัสดุ)


Absorption-Transmission-Reflection Spectrometer 

3 in 1 Spectrometer

 

 

vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสง ( Absorbance ) ของสารละลายเคมีและวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Ø  ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสง ( Transmittance ) ของสารละลายเคมีและวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Ø  ใช้วัดค่าการสะท้อนแสง ( Reflectance ) ของวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Ø  วัดและบันทึกค่าได้แบบ Real-time On-line เพื่อใช้ Monitor การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  บันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

Ø  สามารถแสดงผลสเปกตรัมได้ในแบบ 3D เพื่อวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  สามารถใช้วัดสารตัวอย่างโดยการวิเคราะห์แบบไหล ( Flow Analysis ) ด้วยปริมาณสารตัวอย่างเพียง 3 ul

Ø  วัดค่าได้แม้สารตัวอย่างจะมีความเข้มข้นเพียง 2 x 10-7 Molar

 

vชุดวัดตัวอย่าง สารละลายเคมี-ก๊าซ

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์แบบมาตรฐาน ( Cuvette Sample Holder )

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์แบบควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างได้ ( Thermo Regulated )

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีด้วยวิธีการไหล ( Flow Cell )

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีด้วยโพรบจุ่มวัด ( Transmission Dip Probe )

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของก๊าซ ( Gas Cell Sample Holder ) 

Ø  ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ปริมาณค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี ( Concentration ) 

Ø  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีของตัวอย่าง ( CIE L*a*b* & CIE L*C*H* Color )

 

vตัวอย่างการใช้งาน ทางด้านเคมี

Ø  ใช้วัดสารละลายเคมีได้ทุกชนิดที่ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Ø  ใช้วัดตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย , ปริมาณสารพิษตกค้าง เป็นต้น

Ø  ใช้ควบคุมคุณภาพความเข้มข้นของสารละลายเคมี แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิต 

Ø  ใช้วัดตัวอย่างทางชีววิทยา เช่น DNA , Protein , Enzyme เป็นต้น

 

vสาขาที่ใช้งาน ทางด้านเคมี

 

Ø  ทั่วไป เคมี ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชวิทยา ชีววิทยา เป็นต้น

 

vชุดวัดตัวอย่าง วัสดุ

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุด้วยโพรบสะท้อนแสง ( Reflection Probe )

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุด้วยโพรบสะท้อนแสงในกระบวนการผลิต ( Process Probe )

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผงด้วยโพรบจุ่มวัด ( Reflection Dip Probe )

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผงด้วยโพรบจุ่มวัดในกระบวนการผลิต ( Process Dip Probe )

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของก้อนวัสดุด้วยทรงกลมรวมแสง ( Integrating Sphere )

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุแบบฐานวัดแนวนอน ( Horizontal Transmission Stage )

Ø  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุแบบฐานวัดแนวตั้ง ( Vertical Transmission Stage )

Ø  ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ค่าเชิงปริมาณของวัสดุ ( Concentration ) 

Ø  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีของตัวอย่าง ( CIE L*a*b* & CIE L*C*H* Color )

 

vตัวอย่างการใช้งาน ทางด้านวัสดุ

Ø  ใช้วัดเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงหรือส่งผ่านแสงของกระจก , บล็อกแก้ว , เลนส์ , แผ่นสะท้อนแสง , โคมไฟ

   ฟิล์มถนอมอาหาร , ขวดแก้ว , สิ่งทอ , แว่นตา , ผิวเคลือบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , ไบโอเซ็นเซอร์ , โซล่าร์เซลล์ 

   หรือวัสดุอื่นๆได้ทุกชนิด 

 

vสาขาที่ใช้งาน ทางด้านวัสดุ

           Ø  ทั่วไป วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ , เซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น


 • เครื่องวัดการดูดกลืนแสงสารละลายเคมี

  Model : ULS2048CL-EVO
  Spectral Range : 200-1100 nm
  Resolution : 1.4 nm FWHM
  Signal/Noise : 300/1

 • เครื่องวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง-สะท้อนแสง

  Model : ULS2048CL-EVO
  Spectral Range : 200-1100 nm
  Resolution : 2.5 nm FWHM
  Signal/Noise : 300/1

 • เครื่องวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง-สะท้อนแสง

  Model : ULS4096CL-EVO
  Spectral Range : 200-1100 nm
  Resolution : 1.2 nm FWHM
  Signal/Noise : 335/1

 • เครื่องวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง-สะท้อนแสง

  Model : ULS2048CL-EVO & NIR256-2.5-HSC-EVO
  Spectral Range : 200-2500 nm
  Resolution : 1.4-12.9 nm FWHM @ 200-2500 nm
  Signal/Noise : 300-1800/1 @ 200-2500 nm

 • เครื่องวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง-สะท้อนแสง

  Model : ULS4096CL-EVO & NIR512-2.5-HSC-EVO
  Spectral Range : 200-2500 nm
  Resolution : 1.2-8.9 nm FWHM @ 200-2500 nm
  Signal/Noise : 335-1900/1 @ 200-2500 nm

ชุดวัดตัวอย่างสารละลายเคมี

 • แบบมาตรฐาน ( Option )
  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์

  แบบมาตรฐาน ( Option )
 • แบบควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างได้ ( Option )
  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์

  แบบควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างได้ ( Option )
 • แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล ( Option )
  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีใน Flow Cell

  แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล ( Option )
 • แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี

  แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
 • แบบปรับ Optical Path ได้ 10 ถึง 160 มม. ( Option )
  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี-ก๊าซในคิวเวทท์

  แบบปรับ Optical Path ได้ 10 ถึง 160 มม. ( Option )
 • ซอฟท์แวร์วัดค่าความเข้มข้นของสารละลาย ( Option )
  AvaSoft-Chemometry

  ซอฟท์แวร์วัดค่าความเข้มข้นของสารละลาย ( Option )
 • ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Option )
  AvaSoft-Color

  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Option )

ชุดวัดตัวอย่างวัสดุ

 • แบบใช้โพรบสะท้อนแสง ( Option )
  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุ

  แบบใช้โพรบสะท้อนแสง ( Option )
 • แบบใช้โพรบสะท้อนแสง ( Option )
  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุในกระบวนการผลิต

  แบบใช้โพรบสะท้อนแสง ( Option )
 • แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผง

  แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
 • แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผงในกระบวนการผลิต

  แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
 • ขนาดช่องวัดตัวอย่าง 6 / 10 / 15 มม. ( Option )
  ชุดวัดค่าการ ดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของก้อนวัสดุ

  ขนาดช่องวัดตัวอย่าง 6 / 10 / 15 มม. ( Option )
 • แบบฐานวัดแนวนอน Horizontal Stage ( Option )
  ชุดวัดการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ

  แบบฐานวัดแนวนอน Horizontal Stage ( Option )
 • แบบฐานวัดแนวตั้ง Vertical Stage ( Option )
  ชุดวัดการ ดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ

  แบบฐานวัดแนวตั้ง Vertical Stage ( Option )
 • ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ค่าเชิงปริมาณ ( Option )
  AvaSoft-Chemometry

  ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ค่าเชิงปริมาณ ( Option )
 • ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Option )
  AvaSoft-Color

  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Option )

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

1. Avantes ( Improved plutonium processing at SRNL ) :  ตัวอย่างการใช้งานวัดความเข้มข้นของพลูโตเนี่ยมแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติซาวานนาริเวอร์ สหรัฐอเมริกา 

2. Avantes ( Let it flow! explore Avantes flow cells ) :  ตัวอย่างการใช้งานวัดสารตัวอย่างโดยการวิเคราะห์แบบไหล ด้วย Flow Cells

3. Avantes ( CEMS continuous emission monitoring systems ) :  ตัวอย่างการใช้งานวัดก๊าชพิษและมลภาวะทางอากาศ ด้วยเทคนิค DOAS ( Differential optical absorption spectroscopy )

4. Avantes ( Field spectroscopy in the Rocky mountains ) :  ตัวอย่างการนำไปใช้งานในภาคสนามทางด้าน Pollinator , Bug Vision , Biotic and Abiotic ณ เทือกเขาร๊อคกี้ 

5. Avantes ( Photonics applications in the environmental sciences ) :  ตัวอย่างการนำไปใช้งานทางด้าน Contamination and nuclear materials monitoring , Oceanographic , Environmental


Visitors: 218,861