Alarms and Alerts ( อุปกรณ์แจ้งเตือนสภาวะน้ำค้างแข็ง )


Alarms and Alerts

( อุปกรณ์แจ้งเตือนสภาวะน้ำค้างแข็ง )

 

Frost Alert ถูกใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ เมื่อถึงขีดจำกัดของอุณหภูมิจะมีการแจ้งเตือนทั้งทางด้านแสง เสียง หรือแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ

Visitors: 216,955