Near Infrared ( NIR ) Spectrometer ( เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ )

 

Near Infrared ( NIR ) Spectrometer

3 in 1 Spectrometer )

( เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ )

 

vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสง ( Absorbance ) ของสารละลายเคมีและวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น VIS-NIR

Ø  ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสง ( Transmittance ) ของสารละลายเคมีและวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น VIS-NIR

Ø  ใช้วัดค่าการสะท้อนแสง ( Reflectance ) ของวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น VIS-NIR

Ø  วัดและบันทึกค่าได้แบบ Real-time On-line เพื่อใช้ Monitor การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  บันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

Ø  สามารถแสดงผลสเปกตรัมได้ในแบบ 3D เพื่อวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  สามารถใช้วัดสารตัวอย่างโดยการวิเคราะห์แบบไหล ( Flow Analysis ) ด้วยปริมาณสารตัวอย่างเพียง 3 ul 

Ø  วัดค่าได้แม้สารตัวอย่างจะมีความเข้มข้นเพียง 2 x 10-7 Molar 

 

     

 

vชุดวัดตัวอย่าง สารละลายเคมี

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( VIS หรือ VIS/NIR )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( VIS หรือ VIS/NIR )

   แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิตัวอย่างได้ )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีใน Flow Cell

    แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี / ก๊าซในคิวเวทท์

    แบบปรับความยาวได้ 10 ถึง 160 mm )

Ø  ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft-Chemometry ) 

Ø  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b* ( AvaSoft-Color )

 

vตัวอย่างการใช้งาน ทางด้านเคมี

Ø  ใช้วัดสารละลายเคมีได้ทุกชนิด ที่ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น VIS-NIR

Ø  ใช้วัดตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย , ปริมาณสารพิษตกค้าง เป็นต้น

Ø  ใช้ควบคุมคุณภาพค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิต

Ø  ใช้วัดตัวอย่างทางชีววิทยา เช่น DNA , Protein , Enzyme เป็นต้น

Ø  ใช้วิเคราะห์หาปริมาณวัตถุดิบของยา , สารเสพติด ทางเภสัชกรรม

Ø  ใช้วิเคราะห์หาปริมาณวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ยาง โพลิเมอร์ เครื่องสำอาง ปีโตรเคมี เป็นต้น 

 

vสาขาที่ใช้งาน ทางด้านเคมี

Ø  ทั่วไป เคมี ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชวิทยา ชีววิทยา เป็นต้น

 

   

 

vชุดวัดตัวอย่าง วัสดุ

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุ แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุ ในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผง แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผง ในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของก้อนวัสดุ ( แบบใช้ทรงกลมรวมแสง Integrating Sphere )

    มี รุ่นให้เลือกตามขนาดช่องวัดตัวอย่างคือ มม. / 10 มม. / 15 มม.

Ø  ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบปรับตามความหนาได้ 1 ถึง 160 mm )

Ø  ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบฐานวัดแนวตั้ง Transmission Stage )

Ø  ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft-Chemometry ) 

Ø  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b* ( AvaSoft–Color )

 

vตัวอย่างการใช้งาน ทางด้านวัสดุ

Ø  ใช้วัดเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงหรือส่งผ่านแสงของกระจก บล็อกแก้ว เลนส์ แผ่นสะท้อนแสง โคมไฟ 

   ฟิล์มถนอมอาหาร ขวดแก้ว สิ่งทอ แว่นตา , ผิวเคลือบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไบโอเซ็นเซอร์ โซล่าร์เซลล์ 

   หรือวัสดุอื่นๆได้ทุกชนิด 

 

vสาขาที่ใช้งาน ทางด้านวัสดุ

Ø  ทั่วไป วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เป็นต้น

 

                                                           

 

vตัวอย่างการใช้งาน ทางด้านอาหารและผลผลิตทางการเกษตร

Ø  ใช้หาค่าเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของตัวอย่างทางด้านอาหารและการเกษตร  ด้วยหลักการ NIR Spectroscopy

Ø  ใช้วัดได้กับตัวอย่างทั้ง ของแข็ง-ของเหลวใส-ของเหลวทึบแสง-ผง เช่น

v  ข้าว ( ปริมาณอะไมเลส-คาร์โบไฮเดรท-โปรตีน-ความชื้น )

v  น้ำนม ( ปริมาณโปรตีน-ไขมัน )

v  เมล็ดพืช ( ปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินและอื่นๆ )

v  อาหารสัตว์ ( ปริมาณความชื้น-ไขมัน-น้ำมัน-โปรตีน-ใยอาหาร-เถ้า-กรดอมิโน )

v  ผลไม้ ( ปริมาณน้ำตาล-ความหวาน-ไข่ของหนอนแมลงวัน )

v  ไวน์-เบียร์ ( ปริมาณแอลกอฮอล์ )

Ø  วัดค่าในแบบต่อเนื่อง ( Real-time On-line ) จึงสามารถใช้ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตได้

Ø  ใช้วัดได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ-ภาคสนาม-กระบวนการผลิต ( Process Analytical ) 

Ø  เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) น้ำหนักเบา สามารถวัดได้พร้อมกันหลายๆจุดในกระบวนการผลิต 

 

vสาขาที่ใช้งาน ทางด้านอาหารและผลผลิตทางการเกษตร

Ø  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ( Post-Harvest ) , อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 

 

vซอฟท์แวร์และฐานข้อมูล

§   ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft-Chemometry )

§   ซอฟท์แวร์วัดค่าสีตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b* ( AvaSoft-Color )

§   ซอฟท์แวร์วัด-วิเคราะห์และใช้งานฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์

  ( Panorama-Pro / Mathematic data processing software )

§   ซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยการใช้งานตามข้อกำหนด FDA/GXP ในอุตสาหกรรมยา

  ( Panorama-Security/ 21 CFR part 11 compliance for FDA/GXP regulated )

§   ซอฟท์แวร์สร้างสมการทำนายปริมาณองค์ประกอบของสารตัวอย่าง ( Chemometric Model )

  ( Panorama-Quantify / Multivariate Data Analysis PLS-1 , PLS-2 , SIMPLS , MLR , PCA , PCR )

§   ฐานข้อมูลสเปกตรัมของสารตัวอย่างมาตรฐาน

  ( NIR Spectral Library ) 


 • 2048CL.jpg
  VIS Spectrometer ULS2048CL AVANTES AVANTESได้นำเทคโนโลยีCMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD (Charge Coupled Device )รวมถึงการใช้USB 3.0ซึ่งสามา...

 • NIR HSC.jpg
  NIR Spectrometer NIR256-1.7-HSC AVANTES NIRสเปกโทรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล สามารถเลือกโหมดLN ( low noise, stan...

 • NIR HSC.jpg
  NIR Spectrometer NIR512-1.7-HSCAVANTESNIRสเปกโทรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 512พิกเซล สามารถเลือกโหมดLN ( low noise, standard...

 • NIR HSC.jpg
  VIS + NIR Spectrometer NIR256-1.7-HSC AVANTES UV-VIS สเปกโทรมิเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีCMOS Detector ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD ( Charg...

 • NIR HSC.jpg
  VIS + NIR Spectrometer NIR512-1.7-HSC AVANTES UV-VIS สเปกโทรมิเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีCMOS Detector ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD ( Charg...

 • NIR HSC.jpg
  NIR Spectrometer NIR256-2.5-HSC AVANTES NIRสเปกโทรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล สามารถเลือกโหมดLN ( low noise, stan...

 • NIR HSC.jpg
  NIR Spectrometer NIR512-2.5-HSC AVANTES NIRสเปกโทรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 512พิกเซล สามารถเลือกโหมดLN ( low noise, stan...

 • NIR HSC.jpg
  VIS + NIR Spectrometer NIR256-2.5-HSC AVANTES UV-VIS สเปกโทรมิเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีCMOS Detector ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD ( Char...

 • NIR HSC.jpg
  VIS + NIR Spectrometer NIR512-2.5-HSC AVANTES UV-VIS สเปกโทรมิเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีCMOS Detector ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD ( Charg...
ชุดวัดตัวอย่างสารละลายเคมี
 • แบบมาตรฐาน ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์

  แบบมาตรฐาน ( Option )
 • แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิตัวอย่างได้ ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์

  แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิตัวอย่างได้ ( Option )
 • แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีใน Flow Cell

  แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล ( Option )
 • แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี & ของเหลวใส

  แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
 • แบบปรับความยาวได้ 10 ถึง 160 mm ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี / ก๊าซในคิวเวทท์

  แบบปรับความยาวได้ 10 ถึง 160 mm ( Option )
ชุดวัดตัวอย่างวัสดุ
 • แบบใช้โพรบสะท้อนแสง ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุ

  แบบใช้โพรบสะท้อนแสง ( Option )
 • แบบใช้โพรบสะท้อนแสง ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุในกระบวนการผลิต

  แบบใช้โพรบสะท้อนแสง ( Option )
 • แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผง

  แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
 • แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผงในกระบวนการผลิต

  แบบใช้โพรบจุ่มวัด ( Option )
 • ขนาดช่องวัดตัวอย่าง 6 / 10 / 15 มม. ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของก้อนวัสดุ

  ขนาดช่องวัดตัวอย่าง 6 / 10 / 15 มม. ( Option )
 • ขนาดช่องวัดตัวอย่าง 10 มม. ( Option )
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสงผลไม้ แบบมีแหล่งกำเนิดแสงในตัว

  ขนาดช่องวัดตัวอย่าง 10 มม. ( Option )
 • แบบปรับตามความหนาได้ 1 ถึง 160 มม. ( Option )
  ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ

  แบบปรับตามความหนาได้ 1 ถึง 160 มม. ( Option )
 • แบบฐานวัดแนวตั้ง Transmission Stage ( Option )
  ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ

  แบบฐานวัดแนวตั้ง Transmission Stage ( Option )
ซอฟท์แวร์และฐานข้อมูล
 • ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( Option )
  AvaSoft-Chemometry

  ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( Option )
 • ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Option )
  AvaSoft-Color

  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Option )
 • ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ( Option )
  Panorama-Pro

  ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ( Option )
 • ซอฟท์แวร์ค้นหาและสร้างฐานข้อมูล ( Option )
  Panorama-Search

  ซอฟท์แวร์ค้นหาและสร้างฐานข้อมูล ( Option )
 • ซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ( Option )
  Panorama-Security ( FDA/GXP )

  ซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ( Option )
 • ซอฟท์แวร์สร้าง Chemometric Model ( Option )
  Panorama-Quantify

  ซอฟท์แวร์สร้าง Chemometric Model ( Option )
 • ฐานข้อมูลของสารตัวอย่างมาตรฐาน ( Option )
  NIR Spectra Database

  ฐานข้อมูลของสารตัวอย่างมาตรฐาน ( Option )

าวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

1. Avantes ( NIR Spectroscopy in Agricultural Production ) :  ตัวอย่างการใช้งานเพื่อตรวจสอบสุขภาพพืช เช่น ตรวจหาเชื้อ Fusarium - เชื้อรา ในพืช เป็นต้น

2. Avantes ( Spectroscopy Applications in the Agriculture Industry ) :  ตัวอย่างการใช้งานเพื่อหาปริมาณไนโตรเจน - ปุ๋ย แบบอัตโนมัติ และใช้หาปริมาณองค์ประกอบของอาหาร เช่น ผลไม้ , ไวน์ , ไข่ , เนื้อสัตว์ เป็นต้น

3. Avantes ( Spectroscopy in Agricultural Fruit Grading and Sorting ) :  ตัวอย่างการใช้งานเป็นระบบคัดเลือกเกรดผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวแบบอัตโนมัติ ( Automatic Post Harvest of Fruit Grading and Sorting System )

4. Rapid evaluation of the properties of natural rubber latex :  ตัวอย่างการใช้งานเพื่อหาปริมาณขององค์ประกอบต่างๆในน้ำยางพารา ( ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. )

5. Real-time evaluation of the soluble solids content of sugarcane billets :  ตัวอย่างการใช้งานเพื่อหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในชิ้นอ้อยบนสายพานลำเลียงแบบอัตโนมัติ ( ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. )                   

Visitors: 64,059