Near Infrared ( NIR ) Spectrometer ( เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ )

Near Infrared ( NIR ) Spectrometer

( เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ )

vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสง ( Absorbance ) ของสารละลายเคมีและวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น VIS-NIR

Ø  ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสง ( Transmittance ) ของสารละลายเคมีและวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น VIS-NIR

Ø  ใช้วัดค่าการสะท้อนแสง ( Reflectance ) ของวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น VIS-NIR

Ø  วัดและบันทึกค่าได้แบบ Real-time On-line เพื่อใช้ Monitor การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  บันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

Ø  สามารถแสดงผลสเปกตรัมได้ในแบบ 3D เพื่อวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  สามารถใช้วัดสารตัวอย่างโดยการวิเคราะห์แบบไหล ( Flow Analysis ) ด้วยปริมาณสารตัวอย่างเพียง 3 ul 

Ø  วัดค่าได้แม้สารตัวอย่างจะมีความเข้มข้นเพียง 2 x 10-7 Molar 

 

 

@ ชุดวัดตัวอย่างสารละลายเคมี

§   ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์

§   ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์

   ( แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิตัวอย่างได้ )

§   ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีใน Flow Cell

   ( แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล )

§   ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี 

   ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

§   ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี / ก๊าซในคิวเวทท์

    ( แบบปรับความยาวได้ 10 ถึง 160 mm )

v  ตัวอย่างการใช้งานทางด้านเคมี

Ø  ใช้วัดสารละลายเคมีได้ทุกชนิด ที่ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Ø  ใช้วัดตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย , ปริมาณสารพิษตกค้าง เป็นต้น

Ø  ใช้ควบคุมคุณภาพค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิต

Ø  ใช้วัดตัวอย่างทางชีววิทยา เช่น DNA , Protein , Enzyme เป็นต้น

Ø  ใช้วิเคราะห์หาปริมาณวัตถุดิบของยา , สารเสพติด ทางเภสัชกรรม

Ø  ใช้วิเคราะห์หาปริมาณวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ยาง โพลิเมอร์ เครื่องสำอาง ปีโตรเคมี เป็นต้น 

vสาขาที่ใช้งาน

Ø  ทั่วไป , เคมี , ชีวเคมี , สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์การอาหาร , เภสัชวิทยา , ชีววิทยา เป็นต้น

 

 


@ ชุดวัดตัวอย่างวัสดุ

§   ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุ ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

§   ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

§   ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผง ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

§   ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผงในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

§   ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุ ( แบบใช้ทรงกลมรวมแสง Integrating Sphere )

  ขนาดช่องวัดตัวอย่าง 10 มม.

§   ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบปรับตามความหนาได้ 1 ถึง 160mm) 

§   ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบฐานวัดแนวตั้ง Transmission Stage )

v  ตัวอย่างการใช้งานทางด้านวัสดุ

Ø  ใช้วัดเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงหรือส่งผ่านแสงของกระจก , บล็อกแก้ว , เลนส์ , แผ่นสะท้อนแสง , โคมไฟ , ฟิล์มถนอมอาหาร , ขวดแก้ว , สิ่งทอ , แว่นตา , ผิวเคลือบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , ไบโอเซ็นเซอร์ , โซล่าร์เซลล์ หรือวัสดุอื่นๆได้ทุกชนิด 

vสาขาที่ใช้งาน

Ø  ทั่วไป , วัสดุศาสตร์ , ฟิสิกส์ , เคมีเชิงฟิสิกส์ เป็นต้น 

 

 

v  ตัวอย่างการใช้งานทางด้านอาหารและผลผลิตทางการเกษตร

Ø  ใช้หาค่าเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของตัวอย่างทางด้านอาหารและการเกษตร

Ø  ด้วยหลักการ NIR Spectroscopy

Ø  ใช้วัดได้กับตัวอย่างทั้ง ของแข็ง-ของเหลวใส-ของเหลวทึบแสง-ผง เช่น

v  ข้าว ( ปริมาณอะไมเลส-คาร์โบไฮเดรท-โปรตีน-ความชื้น )

v  น้ำนม ( ปริมาณโปรตีน-ไขมัน )

v  เมล็ดพืช ( ปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินและอื่นๆ )

v  อาหารสัตว์ ( ปริมาณความชื้น-ไขมัน-น้ำมัน-โปรตีน-ใยอาหาร-เถ้า-กรดอมิโน )

v  ผลไม้ ( ปริมาณน้ำตาล-ความหวาน-ไข่และหนอนแมลงวัน )

v  ไวน์-เบียร์ ( ปริมาณแอลกอฮอล์ )

Ø  วัดค่าในแบบต่อเนื่อง ( Real-time On-line ) จึงสามารถใช้ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตได้

Ø  ใช้วัดได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ-ภาคสนาม-กระบวนการผลิต ( Process Analytical ) 

Ø  เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) น้ำหนักเบา สามารถวัดได้พร้อมกันหลายๆจุดในกระบวนการผลิต 

vสาขาที่ใช้งาน

Ø  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ( Post-Harvest ) , อุตสาหกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 

 

 

@ ซอฟท์แวร์และฐานข้อมูล

§   ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft - Chemometry )

§   ซอฟท์แวร์วัดค่าสีตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b* ( AvaSoft - Color )

§   ซอฟท์แวร์วัด-วิเคราะห์และใช้งานฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์

  ( Panorama-Pro / Mathematic data processing software)

§   ซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยการใช้งานตามข้อกำหนด FDA/GXP

  ( Panorama-Security/ 21 CFR part 11 compliance for FDA/GXP regulated )

§   ซอฟท์แวร์สร้างสมการทำนายปริมาณองค์ประกอบของสารตัวอย่าง ( Chemometric Model )

  ( Panorama-Quantify / Multivariate Data Analysis PLS-1, PLS-2, SIMPLS, MLR, PCA, PCR )

§   ฐานข้อมูลสเปกตรัมของสารตัวอย่างมาตรฐาน

  ( NIR Spectral Library ) 

 

ชุดวัดตัวอย่างสารละลายเคมี
  • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์

  • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิตัวอย่างได้ )

  • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีใน Flow Cell ( แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล )

  • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

  • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี / ก๊าซในคิวเวทท์ ( แบบปรับความยาวได้ 10 ถึง 160 mm )

ชุดวัดตัวอย่างวัสดุ
  • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุ ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

  • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

  • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผง ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

  • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผงในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

  • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุ ( แบบใช้ทรงกลมรวมแสง Integrating Sphere ) ขนาดช่องวัดตัวอย่าง 10 มม.

  • ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบปรับตามความหนาได้ 1 ถึง 160 mm )

  • ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบฐานวัดแนวตั้ง Transmission Stage )

@ ซอฟท์แวร์และฐานข้อมูล
  • ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft - Chemometry )

  • ซอฟท์แวร์วัดค่าสีตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b* ( AvaSoft - Color )

  • ซอฟท์แวร์วัด-วิเคราะห์และใช้งานฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์ ( Panorama-Pro / Mathematic data processing software )

  • ซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยการใช้งานตามข้อกำหนด FDA / GXP ( Panorama-Security / 21 CFR part 11 compliance for FDA / GXP regulated )

  • ซอฟท์แวร์สร้างสมการทำนายปริมาณองค์ประกอบของสารตัวอย่าง ( Chemometric Model ) ( Panorama-Quantify / Multivariate Data Analysis PLS-1, PLS-2, SIMPLS, MLR, PCA, PCR )

  • ฐานข้อมูลสเปกตรัมของสารตัวอย่างมาตรฐาน ( NIR Spectral Library )


  • 2048CL.jpg
    UV-VIS Spectrometer ULS2048CLAVANTES AVANTESได้นำเทคโนโลยีCMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD (Charge Coupled Device )รวมถึงการใช้USB 3.0ซึ่งส...

  • NIR1.7.jpg
    NIR Spectrometer NIR256-1.7AVANTES NIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดLN (low no...

  • NIR1.7.jpg
    NIR Spectrometer NIR512-1.7-HSC AVANTES NIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดLN ...

  • NIR1.7.jpg
    VIS + NIR Spectrometer NIR256-1.7-HSCAVANTES NIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมด...

  • NIR 2.5.jpg
    VIS + NIR Spectrometer NIR512-1.7-HSCAVANTES NIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมด...

  • NIR 2.5.jpg
    NIR Spectrometer NIR256-2.5-HSCAVANTES NIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดLN (lo...

  • NIR 2.5.jpg
    NIR Spectrometer NIR512-2.5-HSCAVANTES NIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดLN (lo...

  • NIR 2.5.jpg
    VIS + NIR Spectrometer NIR256-2.5-HSCAVANTES NIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือก...

  • NIR 2.5.jpg
    VIS + NIR Spectrometer NIR512-2.5-HSCAVANTES NIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือก...

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Visitors: 28,793