Absorption - Transmission - Reflection Spectrometer ( เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง-สะท้อนแสงของสารละลายเคมีและวัสดุ )


Absorption - Transmission - Reflection Spectrometer 3 in 1 Spectrometer )

( เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง-สะท้อนแสงของสารละลายเคมีและวัสดุ )

 

vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสง ( Absorbance ) ของสารละลายเคมีและวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Ø  ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสง ( Transmittance ) ของสารละลายเคมีและวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Ø  ใช้วัดค่าการสะท้อนแสง ( Reflectance ) ของวัสดุ ในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Ø  วัดและบันทึกค่าได้แบบ Real-time On-line เพื่อใช้ Monitor การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  บันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

Ø  สามารถแสดงผลสเปกตรัมได้ในแบบ 3D เพื่อวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  สามารถใช้วัดสารตัวอย่างโดยการวิเคราะห์แบบไหล ( Flow Analysis ) ด้วยปริมาณสารตัวอย่างเพียง 3 ul

Ø  วัดค่าได้แม้สารตัวอย่างจะมีความเข้มข้นเพียง 2 x 10-7 Molar

 

@ ชุดวัดตัวอย่างสารละลายเคมี

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( UV/VIS หรือ UV/VIS/NIR )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( UV/VIS หรือ UV/VIS/NIR )

   ( แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิตัวอย่างได้ )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีใน Flow Cell

    ( แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี / ก๊าซในคิวเวทท์

    ( แบบปรับความยาวได้ 10 ถึง 160 mm )

Ø  ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft - Chemometry ) 

Ø  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b* ( AvaSoft - Color )

 

vตัวอย่างการใช้งาน

Ø  ใช้วัดสารละลายเคมีได้ทุกชนิด ที่ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Ø  ใช้วัดตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย , ปริมาณสารพิษตกค้าง เป็นต้น

Ø  ใช้ควบคุมคุณภาพค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิต 

Ø  ใช้วัดตัวอย่างทางชีววิทยา เช่น DNA , Protein , Enzyme เป็นต้น

 

v  สาขาที่ใช้งาน

Ø  ทั่วไป , เคมี , ชีวเคมี , สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์การอาหาร , เภสัชวิทยา , ชีววิทยา เป็นต้น

 

 

@ ชุดวัดตัวอย่างวัสดุ

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุ ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผง ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผงในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

Ø  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของก้อนวัสดุ ( แบบใช้ทรงกลมรวมแสง Integrating Sphere )

    มี 3 รุ่นให้เลือกตามขนาดช่องวัดตัวอย่างคือ 6 มม. / 10 มม. / 15 มม.

Ø  ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบปรับตามความหนาได้ 1 ถึง 160mm)

Ø  ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบฐานวัดแนวตั้ง Transmission Stage )

Ø  ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft - Chemometry ) 

Ø  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b*( AvaSoft – Color )

 

v  ตัวอย่างการใช้งาน

Ø  ใช้วัดเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงหรือส่งผ่านแสงของกระจก , บล็อกแก้ว , เลนส์ , แผ่นสะท้อนแสง , โคมไฟ , ฟิล์มถนอมอาหาร , ขวดแก้ว , สิ่งทอ , แว่นตา , ผิวเคลือบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , ไบโอเซ็นเซอร์ , โซล่าร์เซลล์ หรือวัสดุอื่นๆได้ทุกชนิด 

 

vสาขาที่ใช้งาน

 

§  ทั่วไป , วัสดุศาสตร์ , ฟิสิกส์ , เคมีเชิงฟิสิกส์ เป็นต้น

 

@ ชุดวัดตัวอย่างสารละลายเคมี

 • UV/VIS หรือ UV/VIS/NIR
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( UV/VIS หรือ UV/VIS/NIR )

 • UV/VIS หรือ UV/VIS/NIR
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีในคิวเวทท์ ( UV/VIS หรือ UV/VIS/NIR )

 • แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมีใน Flow Cell ( แบบใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการไหล )

 • แบบใช้โพรบจุ่มวัด
  ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

 • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของสารละลายเคมี / ก๊าซในคิวเวทท์ ( แบบปรับความยาวได้ 10 ถึง 160 mm )

 • AvaSoft - Chemometry
  ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft - Chemometry )

 • AvaSoft - Color
  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b* ( AvaSoft - Color )

@ ชุดวัดตัวอย่างวัสดุ

 • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุ ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

 • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของวัสดุในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบสะท้อนแสง )

 • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผง ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

 • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของเหลวทึบ-ผงในกระบวนการผลิต ( แบบใช้โพรบจุ่มวัด )

 • ชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง-สะท้อนแสง ของก้อนวัสดุ ( แบบใช้ทรงกลมรวมแสง Integrating Sphere ) มี 3 รุ่นให้เลือกตามขนาดช่องวัดตัวอย่างคือ 6 มม. / 10 มม. / 15 มม.

 • ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบปรับตามความหนาได้ 1 ถึง 160 mm )

 • ชุดวัดการดูดกลืนแสง-ส่งผ่านแสง ของวัสดุ ( แบบฐานวัดแนวตั้ง Transmission Stage )

 • ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft - Chemometry )

 • ซอฟท์แวร์วัดค่าสีตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b* ( AvaSoft – Color )


 • 2048.JPG
  Ava-Absorbance ULS2048AVANTESAVANTESAvaSpec-ULS2048 สามารถใช้งานได้หลายหลายประเภท ในช่วงUV / VISด้วยการตอบสนองที่โดดเด่นจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในงานหลากหลายประเภท§ 200 to 1100 nm s...

 • ULS2048L-EVO_vrij.jpg
  UV-VIS Spectrometer ULS2048CLAVANTESAVANTESได้นำเทคโนโลยีCMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD (Charge Coupled Device )รวมถึงการใช้USB 3.0ซึ่งสามาร...

 • ULS4096CL EVO.jpg
  UV-VIS Spectrometer ULS4096CLAVANTESสมาชิกใหม่ล่าสุดของAVANTESนำเทคโนโลยีCMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD (Charge Coupled Device )รวมถึงการใช้...

 • NIR Spectrometers up to 2500 nm (TEC Cooled).jpg
  UV-VIS SpectrometerNIR256-2.5AVANTESNIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดLN (low nois...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS Absorption SpectrometerNIR512-2.5 AVANTES NIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหม...

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Visitors: 28,794