Absorption Spectrometer ( เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายเคมี )


 Absorption Spectrometer เครื่องวัดการดูดกลืนแสงและรังสีของสารละลายเคมี ) 

 

Ø  ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงและรังสี ( Absorbance ) ของสารละลายเคมีในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Ø  วัดและบันทึกค่าได้แบบ Real-time On-line เพื่อ Monitoring การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  บันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

Ø  สามารถแสดงผลสเปกตรัมได้ในแบบ 3D เพื่อวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา

Ø  สามารถใช้วิเคราะห์แบบไหล ( Flow Analysis ) ด้วยปริมาณสารตัวอย่างเพียง 3 ul 

Ø  วัดค่าได้แม้สารตัวอย่างจะมีความเข้มข้นเพียง 2 x 10-7 Molar 


 • ULS2048CL-EVO.JPG
  UV-VIS Absorption Spectrometer ULS2048CL ยี่ห้อAVANTES AVANTES ได้นำเทคโนโลยี CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) เข้ามาแทนที่เทคโนโลยี CCD ( Charge Coupled Devic...

 • ULS4096CL EVO.jpg
  UV-VIS Absorption Spectrometer ULS4096CL ยี่ห้อAVANTES สมาชิกใหม่ล่าสุดของ AVANTES นำเทคโนโลยี CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) เข้ามาแทนที่เทคโนโลยี CCD ( Char...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS Absorption Spectrometer ULS4096CLยี่ห้อAVANTES NIR สเปกโตรมิเตอร์ มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วย InGaAs Detectors 256 พิกเซล และ 512 พิกเซล สา...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS Absorption Spectrometer NIR512-2.5 ยี่ห้อAVANTES NIR สเปกโตรมิเตอร์ มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วย InGaAs Detectors 256 พิกเซล และ 512 พิกเซล...

อุปกรณ์เพิ่มเติม

 • AvaSoft – Chemometry
  ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ( AvaSoft – Chemometry )

 • AvaSoft – Color
  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b* ( AvaSoft – Color )

 • Transmission Dip Probes
  โพรบชนิดจุ่มวัดในสารละลายเคมีโดยตรง ( Transmission Dip Probes )

 • Temperature Controlled Cuvette Holders
  ชุดวัดสารละลายเคมีในคิวเวทท์มาตรฐานชนิดโปรแกรมอุณหภูมิได้ -30 ถึง 105 oC ( Temperature Controlled Cuvette Holders )

 • Variable Pathlength Cuvette Holder
  ชุดวัดสารละลายเคมีในคิวเวทท์ชนิดความยาวพิเศษ 10 ถึง 160 mm ( Variable Pathlength Cuvette Holder )

 • In-Line Flow cells
  ชุดวัดสารละลายเคมีสำหรับการวิเคราะห์แบบไหล ( Flow Analysis )

  ( In-Line Flow cells )
Visitors: 21,475