OEM Spectrometer ( ชุดสเปกโทรมิเตอร์สำหรับผู้ผลิตเครื่องมือวัด-วิเคราะห์-ควบคุม )


OEM Spectrometer

( ชุดสเปกโทรมิเตอร์สำหรับผู้ผลิตเครื่องมือวัด-วิเคราะห์-ควบคุม )

AVantes  ผู้ผลิตสเปกโทรมิเตอร์ชั้นนำของโลก ยังมี Spectrometer Module แบบ OEM ( Original Equipment Manufacturer ) ให้เลือกนำไปสร้างและผลิตเป็นเครื่องมือวัดประเภทต่างๆได้ใน Brand ของตัวเอง ดังเช่น เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์-แพทยศาสตร์ ใน Brand ชั้นนำทั่วโลก เช่น

Ø  ระบบควบคุมและป้อนปุ๋ย N P K แบบอัตโนมัติ

โดยติดตั้งชุดสเปกโทรมิเตอร์ที่ใช้วัดปริมาณคลอโรฟิลล์ของต้นพืชไว้บนรถ Tractor แล้วให้วิ่งไปตามไร่นา เมื่อต้นพืชบริเวณใดขาดปุ๋ย ระบบก็จะป้อนปุ๋ยในปริมาณที่ขาดในบริเวณนั้นให้โดยอัตโนมัติ

Ø  ระบบวัดปริมาณธาตุในกระบวนการผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

ใช้สร้างระบบควบคุมคุณภาพปุ๋ย โดยการวัดปริมาณธาตุ P K ของปุ๋ยในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

Ø  ระบบควบคุมแสงสำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน

พืชแต่ละชนิดต้องการช่วงความยาวคลื่นแสงและปริมาณแสงที่แตกต่างกันในการเจริญเติบโต ซึ่งถ้าควบคุมช่วงความยาวคลื่นแสงและปริมาณแสงตามที่พืชต้องการได้ ก็จะได้ผลผลิตที่สูงขึ้น

Ø  เครื่อง NIR Spectrometer / Raman Spectrometer

เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพ อาหาร-ยา-เครื่องดื่ม ได้ทั้งแบบใช้งานในห้องปฏิบัติการหรือในกระบวนการผลิต

Ø  หรือใช้สร้างเป็นเครื่องมือวัดซึ่งใช้เทคนิคทาง Spectroscopy ได้หลากหลายชนิดตามที่ต้องการ

หมายเหตุ : สเปกโทรมิเตอร์ของ AVantes สามารถต่อใช้งานร่วมกันได้พร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวน สำหรับการใช้งานด้านการวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต ( Process Analytical ) หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น สเปกโทรมิเตอร์แบบหลายช่องสัญญาณ ( Multichannel Spectrometer )

 

Ø  ตัวอย่างการใช้งาน

Ø  ใช้วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ซึ่งใช้เทคนิคทาง Spectroscopy ได้ทุกชนิด เช่น

v NIR Spectrometer

v Spectroradiometer

v Spectrofluorometer

v Raman Spectrometer

v UV-VIS Spectrophotometer

v Nanodrop Spectrophotometer

v Mass Spectrometer ( MS )

v Gas Chromatograph ( GC )

v Total Organic Carbon Analyzer ( TOC )

v Chemical Oxygen Demand Analyzer ( COD )

v Blood Parameters Analyzer ( เครื่องวัดค่าพารามิเตอร์ของเลือด )

v Biochemical Oxygen Demand Analyzer ( BOD )

v Pulse Oximeter ( เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนอิ่มตัวในเลือด )

v High Performance Liquid Chromatograph Analyzer ( HPLC )

v AGE Reader ( เครื่องตรวจวัดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและเบาหวาน )

v Photoluminescence / Chemiluminescence / Bioluminescence Spectrometer

v Luminescence / Electroluminescence / Cathodoluminescence Spectrometer

v Microfluidic Flow Analysis ( เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีปริมาณน้อยโดยการวัดแบบไหล )

v Microplate Reader ( เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท )

v และเครื่องมือวัดชนิดอื่นอีกมากมาย

 

Ø   สาขาที่ใช้งาน

Ø  งานวิจัยเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , แพทยศาสตร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

Ø  ผู้ผลิตเครื่องมือวัด-วิเคราะห์-ควบคุม ที่ต้องการมี Brand เป็นของตัวเอง


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Visitors: 28,794