PAR-PPFD Spectroradiometer ( เครื่องวัดค่าและควบคุมปริมาณแสง PAR-PPFD สำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน )

 

 

PAR-PPFD Spectroradiometer

( เครื่องวัดค่าและควบคุมปริมาณแสง PAR-PPFD สำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน )

 

                       

 

              Ø  ใช้สำหรับวัดค่าปริมาณแสงสำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน เพื่อควบคุมปริมาณแสงที่เหมาะสมต่อพืชชนิดนั้นๆ

           Ø  สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบควบคุมม่านเปิด-ปิดแสง หรือ ระบบควบคุมความสว่างหลอดไฟในโรงเรือนได้

 Ø  วัดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมแสง เช่น uMol , uMol/s , uMol/m2 , uMol/s/m2 , Lux , PAR , PPFD เป็นต้น

 Ø  วัดค่าได้ต่อเนื่อง ( Real-time On-line ) จึงสามารถใช้เพื่อการ Monitoring ค่าปริมาณแสงในโรงเรือนได้ตลอดเวลา

 Ø  เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) , น้ำหนักเบา ออกแบบให้วัดพร้อมกันหลายๆจุดได้

 Ø  สามารถต่อใช้งานกับชุดสำรองไฟฟ้า สำหรับพื้นที่ซึ่งไม่มีระบบไฟฟ้าได้ 

                    

การประยุกต์ใช้งาน :  ควบคุมปริมาณแสงในโรงเรือน สำหรับการเพาะปลูกพืชที่ต้องการชนิดของแสงเป็นพิเศษ

สาขาที่ใช้งาน :  วิศวกรรมเกษตร , อุตสาหกรรมเกษตร , เทคโนโลยีเกษตร , Intelligent Farming เป็นต้น

Visitors: 216,958