Raman Spectrometer ( เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์ แบบเคลื่อนย้ายได้ )


Raman Spectrometer  

( เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์ แบบเคลื่อนย้ายได้ ) 

 

vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้ตรวจสอบสารตัวอย่างได้ทั้งชนิด ของแข็ง-ของเหลว-ผง ด้วยหลักการ Raman Spectroscopy

Ø  เหมาะสำหรับใช้พิสูจน์ทราบองค์ประกอบของสารตัวอย่างได้เกือบทุกชนิด เช่น ยา , ยาเสพติด , อัญมณี 

Ø  มีฐานข้อมูลสเปกตรัมของสารตัวอย่างมาตรฐาน ( Raman Spectral Library ) ให้เลือกมากมาย 

   เช่น Inorganic , Organic , Materials , Gemstone , Pharmaceutical , Cosmetics เป็นต้น 

Ø  สามารถปรับตั้งกำลังงานแสงเลเซอร์ให้เหมาะสมกับการวัดตัวอย่างแต่ละชนิดได้ ( เฉพาะรุ่น 785 nm )

 

v ตัวอย่างการใช้งาน

Ø  ใช้จำแนกประเภทและชนิดของอัญมณี , ใช้จำแนกวัสดุที่เจือปนในเนื้ออัญมณี เป็นต้น

Ø  ใช้จำแนกวัสดุประเภท Polymers เช่น วัสดุเคลือบ Polycarbonate บนแผ่น CD เป็นต้น

Ø  ใช้จำแนกสารประกอบอนินทรีย์ เช่น Potassium Nitrate , Titanium Dioxide เป็นต้น

Ø  ใช้จำแนกสารประกอบอินทรีย์ เช่น Toluene , Acetone , Methanol , Benzene เป็นต้น

Ø  ใช้วิเคราะห์โครงสร้างผิวของแผ่น Wafer , Sensor , Semiconductor เพื่อค้นหาจุดเสียหาย

Ø  ใช้พิสูจน์และจำแนกยา เช่น พาราเซตตามอล , ไวอากรา , ยาปลอม , ยาเสพติด เป็นต้น

Ø  ใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ปีโตรเลี่ยม เช่น น้ำมัน Biodiesel เป็นต้น

Ø  ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทางเคมีแบบ Real-time ( Kinetics ) ของกระบวนการ Polymerizations 

Ø  ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทางเคมีแบบ Real-time ( Kinetics ) ของกระบวนการเร่งปฏิกิริยา Catalytic Reaction

  Ø  ใช้หาสารพิษในน้ำ เป็นต้น

 

v สาขาที่ใช้งาน

     Ø  อัญมณี , เคมีโพลีเมอร์ , เคมีอินทรีย์ , เคมีอนินทรีย์ , เซมิคอนดักเตอร์ , เภสัชกรรม , เครื่องสำอาง , สิ่งแวดล้อม , 

        Kinetics Analysis เป็นต้น


 • avantes-avabundle-raman-spectroscopy-system-raman-8305544.jpg
  AvaRaman-ARaman Bundle System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints of materials ’โดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยA...

 • avantes-avabundle-raman-spectroscopy-system-raman-8305544.jpg
  AvaRaman-A-RS Raman Bundle System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints of materials’โดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ ...

 • AvaRaman Bundle 1.JPG
  AvaRaman-B Raman Bundle System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints of materials’โดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดย...

 • AvaRaman Bundle 1.JPG
  AvaRaman-B-RS Raman Bundle System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints of materials’โดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ ...

 • AvaRaman Bundle 1.JPG
  AvaRaman-D Raman Bundle System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints of materials’โดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในสาขาเคมี วัสดุศาสตร์ แ...

 • AvaRaman2.jpg
  AvaRaman-532TEC Raman System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘ fingerprints’of materials ’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งใน สาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยใช้สเปกโท...

 • AvaRaman2.jpg
  AvaRaman-532TEC-PRO Raman System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งใน สาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยใช้สเปก...

 • AvaRaman2.jpg
  AvaRaman-532HERO-EVO Raman System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งใน สาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และ...

 • AvaRaman2.jpg
  AvaRaman-532HERO-EVO-PRO Raman System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งใน สาขาเคมี วัสดุศาสตร์...

 • AvaRaman2.jpg
  AvaRaman-785TEC Raman System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งใน สาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพ...

 • AvaRaman2.jpg
  AvaRaman-785TEC-PRO Raman System Raman Spectroscopyเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหา‘fingerprints’of materials’โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งใน สาขาเคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์ โดยใ...
อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม
 • 1/2” SS focusing probe ( Option )
  AvaRaman-PRB-FP-XXX

  1/2” SS focusing probe ( Option )
 • 5/8” SS immersible focusing probe ( Option )
  AvaRaman-PRB-FIP-XXX

  5/8” SS immersible focusing probe ( Option )
 • 3/8” SS immersible process probe ( Option )
  AvaRaman-PRB-FC-XXX

  3/8” SS immersible process probe ( Option )
 • ชุดวัดของเหลวใส-ทึบ/ผง ในคิวเวทท์ ( Option )
  AvaRaman-SH-3/8”

  ชุดวัดของเหลวใส-ทึบ/ผง ในคิวเวทท์ ( Option )
 • ชุดวัดของเหลวใส-ทึบ/ผง ในคิวเวทท์ ( Option )
  Ava-Raman-SH-785 Bundle

  ชุดวัดของเหลวใส-ทึบ/ผง ในคิวเวทท์ ( Option )
 • ชุดวัดวัสดุแบบปรับตำแหน่งแกน X-Y-Z ได้ ( Option )
  Ava-Raman-XYZ-785 Bundle

  ชุดวัดวัสดุแบบปรับตำแหน่งแกน X-Y-Z ได้ ( Option )
 • ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ( Option )
  Panorama-Pro

  ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ( Option )
 • ซอฟท์แวร์ค้นหาและสร้างฐานข้อมูล ( Option )
  Panorama-Search

  ซอฟท์แวร์ค้นหาและสร้างฐานข้อมูล ( Option )
 • ซอฟท์แวร์แปรผลกลุ่มฟังก์ชันของสารเคมี ( Option )
  Panorama-Raman

  ซอฟท์แวร์แปรผลกลุ่มฟังก์ชันของสารเคมี ( Option )
 • ซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ( Option )
  Panorama-Security ( FDA/GXP )

  ซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ( Option )
 • ฐานข้อมูลของสารตัวอย่างมาตรฐาน ( Option )
  Raman Spectra Database

  ฐานข้อมูลของสารตัวอย่างมาตรฐาน ( Option )

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

1. Avantes ( Raman Spectroscopy Applications ) :  ตัวอย่างการใช้งานเครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์ทางด้าน การแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

2. Avantes ( Raman Spectroscopic Investigation of Film Thickness ) :  ตัวอย่างการใช้งานเครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์เพื่อตรวจสอบความหนาชั้นเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุ

3. Avantes ( Raman Spectrometer Application ) :  การใช้งานเครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์ทางด้านต่างๆ เช่น Bioscience , Medical , Pharmaceutical , Polymers , Chemical , 

    Forensic , Gemology , Geology , Mineralogy , Food , Agriculture , Environmental , Semiconductor และ Solar Cell

Visitors: 69,893