เครื่องวัดค่าการป้องกันแสงแดดแบบ In Vitro รุ่น SPF-290AS™


 

     SPF-290AS™ SPF Testing Analyzer System

                                       

          Ø  ใช้วัดระดับค่าการป้องกันรังสี UVB ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบ In Vitro ( In Vitro SPF Testing )

Ø  ใช้วัดระดับค่าการป้องกันรังสี UVA ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบ In Vitro ( In Vitro UVAPF Testing )

Ø  สามารถใช้ทดสอบกับเครื่องสำอาง ( Cosmetic Products ) และผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ( Sun Screens ) ได้ทุกประเภท เช่น ของเหลว ( Liquids ) 

   / โลชั่น ( Lotions ) / ครีม ( Creams ) / เจล ( Gels ) / สเปรย์ ( Sprays ) / ผง ( Powders ) / อิมัลชัน ( Emulsions ) เป็นต้น

Ø  มีวัสดุสำหรับใส่ตัวอย่างหลายชนิด ( Substrate ) ตามความเหมาะสมกับประเภทของตัวอย่าง เช่น Transpore Tape® / PMMA Plates / Quartz Plates เป็นต้น

Ø  มาพร้อมกับซอฟท์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ ( WinSPF™ Data Acquisition & Analysis Software ) ค่า SPF / UVAPF / Boots Star Ratings และค่าอื่นๆ 

   ตามข้อกำหนดของ FDA 2011 และ ISO 24443

Ø  สามารถใช้วัดระดับค่าการป้องกันแสงแดดของสิ่งทอ ตามข้อกำหนดของ NZS 4399 UPF

Ø  สามารถใช้วัดค่าความคงตัวเชิงแสงของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสิ่งทอตามเวลาได้ ( Time-based Photo-Stability )

Ø  สามารถโปรแกรมให้วัดตัวอย่างได้สูงสุด 12 จุดวัดในแบบอัตโนมัติ ( Autoscan 12 Sampling Locations ) 

   ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบ รวมถึงเพิ่มเวลาในการทำงานอื่นให้แก่ผู้ใช้งาน

                       

                                  

                                

                                

                                                              

Visitors: 189,939