Centrifuge ( เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน-ปั่นเหวี่ยงตกตะกอน-ปั่นเหวี่ยงแยกสาร )


Centrifuge

( เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน-ปั่นเหวี่ยงตกตะกอน-ปั่นเหวี่ยงแยกสาร )

 

vลักษณะทั่วไป

เครื่องเครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน ( Centrifuge ) เป็นเครื่องมือสำหรับแยกสารหรืออนุภาค ใช้แยกตัวอย่างของเหลวออกจากของแข็งอนุภาคขนาดเล็ก หรือของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้น โดยอาศัยหลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เมื่ออนุภาคขนาดเล็กจะนอนก้นหมด จะแบ่งเป็น2ส่วน คือ ส่วน ตะกอน ( Pellet) และส่วนของเหลว ( Liquid )

vสาขาที่ใช้งาน 

 

Ø  ห้องปฏิบัติการ, คลินิก, โรงพยาบาล เป็นต้น

 

Visitors: 154,341