Atomic Absorption Spectrophotometer ( เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม )

 

Flame Photometer 

Atomic Absorption Spectrophotometer

  ( เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม )   

 

vลักษณะทั่วไป

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม ( Atomic Absorption Spectrophotometer ) เป็นเครื่องที่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุชนิดอัตโนมัติซึ่งสามารถวิเคราะห์ในตัวอย่างชนิดต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม น้ำทะเล ดิน พืช อาหาร สารเคมียา ตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ เป็นต้น โดยอาศัยหลักการวัดการดูดกลืนคลื่นแสงของอะตอมอิสระในสภาวะแก๊ส ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น

§  เทคนิคเปลวไฟแบบหลายองค์ประกอบ ( Multi-Element Flame Method )

§  เทคนิคเปลวไฟจากอากาศ/อะเซทิลีน ( Air-Acetylene Flame Method )

§  เทคนิคเปลวไฟจากออกซิเจน อากาศ/อะเซทิลีน ( Oxygen-Air Acetylene FlameMethod )

§  เทคนิคไฮไดรด์เจนเนอเรชัน ( Hydride Generator Atomic Absorption  Method )

§  เทคนิคเตาเผาไฟฟ้า ( Graphite Furnace Method )

 

vสาขาที่ใช้งาน 

Øห้องปฏิบัติการ, เคมีและเคมีอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, สิ่งแวดล้อม, วัสดุ, ปิโตรเคมี, โพลิเมอร์, เภสัชกรรม, อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น


 • Model FP Series
  เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเปลวไฟ

  Method: Multi-Element Flame

 • Model AAS-2600
  เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเปลวไฟและไฮไดรด์เจนเนอเรชัน

  Method: Air-Acetylene Flame / Hydride Generator Atomic Absorption

 • เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเปลวไฟและไฮไดรด์เจนเนอเรชัน

  Method: Air-Acetylene or Oxygen-Air Acetylene Flame / Hydride Generator Atomic Absorption

  @ Wavelength Range : 190 ~ 900 nm
  @ Detection Limit : 0.003 ug/ml ( Cu )

 • เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเปลวไฟและเตาเผาไฟฟ้า

  Method: Flame and Graphite Furnace
Visitors: 117,295