Atomic Absorption Spectrophotometer ( เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม )

 


Flame Photometer 

Atomic Absorption Spectrophotometer

 

vลักษณะทั่วไป

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม ( Atomic Absorption Spectrophotometer ) เป็นเครื่องที่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุชนิดอัตโนมัติซึ่งสามารถวิเคราะห์ในตัวอย่างชนิดต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม น้ำทะเล ดิน พืช อาหาร สารเคมียา ตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ เป็นต้น โดยอาศัยหลักการวัดการดูดกลืนคลื่นแสงของอะตอมอิสระในสภาวะแก๊ส ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น

§  เทคนิคเปลวไฟแบบหลายองค์ประกอบ ( Multi-Element Flame Method )

§  เทคนิคเปลวไฟจากอากาศ/อะเซทิลีน ( Air-Acetylene Flame Method )

§  เทคนิคเปลวไฟจากออกซิเจน อากาศ/อะเซทิลีน ( Oxygen-Air Acetylene Flame Method )

§  เทคนิคไฮไดรด์เจนเนอเรชัน ( Hydride Generator Atomic Absorption  Method )

§  เทคนิคเตาเผาไฟฟ้า ( Graphite Furnace Method )

 

vสาขาที่ใช้งาน 

Øห้องปฏิบัติการ, เคมีและเคมีอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, สิ่งแวดล้อม, วัสดุ, ปิโตรเคมี, โพลิเมอร์, เภสัชกรรม, อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

Visitors: 196,300