Fluorescence Spectrophotometer ( เครื่องวัดการวาวแสงสารละลายเคมี )

 

  

 Fluorescence Spectrophotometer

 

vลักษณะทั่วไป

Fluorescence Spectrophotometer ใช้เทคนิค Fluorescence Spectroscopy คือ เมื่ออิเล็กตรอนในโมเลกุลได้รับพลังงานคลื่นแสงที่เหมาะสมในช่วงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลเป็นผลทำให้อิเล็กตรอนอยู่ในสภาวะเร้าประมาณ 10-8 วินาที ก็จะกลับสู่สภาวะพื้นและคายพลังงานออกมาในรูปการวาวแสง พลังงานที่คายออกมาอาจจะเท่ากับหรือมากกว่าที่โมเลกุลได้รับก็ได้ โดยวัดการคายแสงที่เรียกว่าฟลูออเรสเซนส์ของสาร 

ข้อดีของเทคนิคนี้คือให้ขีดต่ำสุดในการวัด ( detection limit ) ดี และมีความจำเพาะเจาะจง ( selectivity ) ต่อโมเลกุลที่จะวิเคราะห์

 

vสาขาที่ใช้งาน 

 

Øห้องปฏิบัติการ, วิทยาศาสตร์การแพทย์, คลินิก, เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา, ชีวเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 


 • เครื่องวัดการวาวแสงสารละลายเคมี BK-F93

  Excitation Range : 360 - 650 nm
  Emission Wavelength : 365 nm
  Detection Sensitivity : 1 x 10-9 g/ml
  Light Source : 365 nm LED
  Optional : Software & Serial Printer

 • เครื่องวัดการวาวแสงสารละลายเคมี BK-F96PRO

  Excitation Range : 200 - 700 nm
  Emission Range : 200 - 900 nm
  Detection Sensitivity : S/N > 150
  Light Source : Xenon lamp with 365 nm filter
  Optional : 200~700 nm filter ( φ25 mm )
Visitors: 161,577