Microscope ( กล้องจุลทรรศน์ )


   

  Microscope

( กล้องจุลทรรศน์ )


  Microscope ( กล้องจุลทรรศน์ ) เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่า 

เช่น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด หรือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ


 • กล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา
  - ใช้ศึกษาโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

 • กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบ
  -ใช้เปรียบเทียบรอยและตำหนิบนวัตถุด้วยภาพ 2 ภาพแบบ 2 มิติ ในแนวแกน X และ Y

 • กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล
  - ใช้วิเคราะห์ภาพเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแบบ 2 และ 3 มิติ

 • กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล
  - สามารถปรับกำลังขยายได้ 50 - 500 เท่า
  และเชื่อมต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้

 • กล้องจุลทรรศน์ทางอัญมณี
  - ใช้สำหรับดูชิ้นงานแบบสามมิติ สามารถใช้ดูเนื้อในและตำหนิของเม็ดอัญมณีและเครื่องประดับได้

 • กล้องจุลทรรศน์ทางอุตสาหกรรม
  - ใช้ตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กมาก

 • กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์
  - ใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถเรืองแสงเองได้

 • กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลแอลซีดี
  - เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูงสุดหลายพันเท่า ทำให้มองเห็นภาพวัตถุขนาดเล็กมากๆได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากขึ้น

 • กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบจุลภาคโลหะ
  - ใช้วิเคราะห์โครงสร้างและจำแนกเฟสของโลหะ
  ได้ถึงระดับเกรนไซส์

 • กล้องจุลทรรศน์แบบตาเดียวชนิดซูมกำลังขยายได้

 • กล้องจุลทรรศน์แบบหลายตา
  - ใช้สังเกตชิ้นงานได้พร้อมกันหลายคนในเวลาเดียวกัน

 • กล้องจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์
  - ใช้ศึกษาลักษณะสัณฐานและคุณสมบัติทางแสงของตัวอย่างทางผลึกศาสตร์ , วัสดุศาสตร์ และชีววิทยา

 • กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา

 • กล้องสเตอริโอไมโครสโคป
  - ใช้ขยายภาพวัตถุขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ด้วยตาเปล่า

 • กล้องจุลทรรศน์แบบไฮเปอร์สเปคทรัล
  - ใช้ศึกษาตัวอย่างทางการแพทย์ , พยาธิวิทยา , เภสัชกรรม , วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรืออื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีทางภาพร่วมกับเทคนิคสเปกโทรสโคปี

Accessories

Visitors: 161,580