Infrared Fever Screening System ( ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน )

Infrared  Fever  Screening  System

( ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน )

 

ระบบสแกนอุณหภูมิร่างกายด้วยด้วยภาพถ่ายความร้อน เป็นระบบลดการสัมผัสในการคัดกรองบุคคลปริมาณมากเพื่อวิเคราะห์การมีไข้ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อรองรับในสถานการณ์โควิด ( COVID-19 ) ในปัจจุบัน

 

สำหรับใช้งานในสถานที่ต่างๆ เช่น

Øสนามบิน , สถานีรถไฟ , ป้ายรถเมล์ , ตลาด , สถานบันเทิง , โรงยิม , โรงเรียน , โรงพยาบาล เป็นต้น

Visitors: 161,575