Spin Coater ( เครื่องเคลือบผิววัสดุแบบหมุนเหวี่ยง )

 

Spin Coater

( เครื่องเคลือบผิววัสดุแบบหมุนเหวี่ยง )


Spin Coater คือ เครื่องเคลือบผิววัสดุด้วยด้วยสารเคลือบหรือสารไวแสงที่เป็นของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เมื่อทำการหยดสาร

ที่จุดศูนย์กลางของวัสดุรองรับหรือชิ้นงาน ( Substrate ) แล้วเหวี่ยงด้วยความเร็วสูง สารเคลือบจะกระจายตัวเกิดเป็นชั้นฟิล์มเคลือบบนผิวหน้า

ของวัสดุ ซึ่งความหนาของชั้นฟิล์มจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น


·       ความหนืดของสารเคลือบ ( Viscosity )

·       ปริมาณสารเคลือบ

·       ความเร็วในการหมุน

·       เวลาในการหมุน


              


สาขาที่ใช้งาน  

Ø    เซลล์แสงอาทิตย์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 


 • เหมาะสำหรับ High-End Lab และ Industrial
  - Speed : Up to 12000 rpm

 • เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุเคลือบ เช่น
  - Liquid Materials , Gels , Flowable Pastes
  - Speed : 100-9999 rpm ( Adjustable )

 • ใช้สำหรับเคลือบฟิล์มบนพื้นผิววัสดุต่างๆ เช่น
  - Semiconductor , Crystal
  - Optical Disc และ Plate Making
  - Speed : 100-9999 rpm

 • CY-SPC8-H
  ใช้สำหรับเคลือบฟิล์มบนพื้นผิววัสดุต่างๆ เช่น
  - Semiconductor , Crystal
  - Quartz , Ceramics
  - Speed : 0-10000 rpm
  - Heating Temperature : ≤ 200 ℃

 • CY-SP4
  ใช้สำหรับเคลือบฟิล์มบนพื้นผิววัสดุต่างๆ เช่น
  - Semiconductor , Crystal
  - Quartz , Ceramics
  - Speed : 100-5000 rpm
  - Substrate Size : ≤ 4 inches ( 100 mm )

 • - Speed : 0-3000 rpm
  - Heating Temperature : ≤ 200 ℃
  - Substrate Size : ≤ 4 inches ( 100 mm )

 • ใช้สำหรับเคลือบฟิล์มบนพื้นผิววัสดุต่างๆ เช่น
  - Semiconductor , Crystal
  - Quartz , Ceramics
  - Speed : 100-5000 rpm
  - Substrate Size : ≤ 8 inches ( 200 mm )

 • ใช้สำหรับเคลือบฟิล์มบนพื้นผิววัสดุต่างๆ เช่น
  - Silicon Wafers , Crystal
  - Quartz , Ceramics
  - Speed : 0-10000 rpm
  - Substrate Size : ≤ 8 inches ( 200 mm )
Visitors: 216,951