Lab Electrospinning ( เครื่องสร้างนาโนไฟเบอร์ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง )Lab Electrospinning

( เครื่องสร้างนาโนไฟเบอร์ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง )


เครื่องสร้างนาโนไฟเบอร์ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง (Lab Electrospinning) เป็นเทคนิคที่ใช้ปั่นเส้นใยตั้งแต่ขนาดนาโนเมตรจนถึงไมโครเมตร โดยใช้สนามไฟฟ้าในการดึงหรือยืดสารละลายที่มีส่วนผสมของพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์เหลวและใช้ศักย์ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปั่นเส้นใย การใช้เทคนิคนี้จะสามารถควบคุมขนาดและปริมาณการเกิดเส้นใยได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น


vสาขาที่ใช้งาน

Ø  ฟิสิกส์และวิศวกรรมสาสตร์ เช่น การผลิตแผ่นกรอง, นาโนเซ็นเซอร์เส้นใยสำหรับชุดเกราะกันกระสุน และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เป็นต้น

Ø  เภสัชกรรม เช่น แผ่นมาสค์หน้าที่มีตัวยาบำรุงผิว, แผ่นแปะเพื่อนำส่งยาทางผิวหนัง และตาข่ายสำหรับสมานแผลเป็นต้น

Visitors: 218,859