Thermal Evaporation Coater ( เครื่องเคลือบผิววัสดุแบบระเหยสารด้วยความร้อน )

 

Thermal Evaporation Coater

( เครื่องเคลือบผิววัสดุแบบระเหยสารด้วยความร้อน )


Thermal Evaporation Coater คือ เครื่องเคลือบฟิล์มบางบนพื้นผิววัสดุโดยใช้หลักการระเหยสารเคลือบผิวด้วยความร้อน จนทำให้สารเคลือบ

เปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอและฟุ้งกระจายขึ้นภายในภาชนะสุญญากาศ เมื่อไอของสารเคลือบไปตกกระทบกับวัสดุชิ้นงานด้วยอุณหภูมิ

ที่เหมาะสม ก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นฟิล์มแข็งเคลือบลงบนผิวหน้าของวัสดุรองรับหรือวัสดุชิ้นงานนั้น

 

สาขาที่ใช้งาน  

Ø    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

 


 • ใช้สำหรับการเตรียมตัวอย่างฟิล์ม ( ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว )
  - โลหะและออร์แกนิค / Electrodes
  - Organic Light Emitting Diode ( OLED )

 • สามารถควบคุมอุณหภูมิในช่วง 200 - 1700 ℃
  ใช้สำหรับการเตรียมตัวอย่างฟิล์ม
  - โลหะและออร์แกนิคบางชนิด

 • สามารถใช้เคลือบฟิล์มโลหะและวัสดุคาร์บอน
  - เคลือบทองบนตัวอย่างก่อนวิเคราะห์ด้วย SEM
  - ผลิต Non-conductor material test electrode

 • สามารถใช้เคลือบฟิล์มโลหะและวัสดุคาร์บอน
  - เคลือบทองบนตัวอย่างก่อนวิเคราะห์ด้วย SEM
  - ผลิต Non-conductor material test electrode
Visitors: 216,954