CRX-52 Color Sensor ( เซ็นเซอร์วัดสีแบบสัมผัส )

      


Color Sensor CRX-52


 

  CRX-51 เป็นเซ็นเซอร์วัดสีแบบออนไลน์ชนิดสัมผัส เหมาะกับอุตสาหกรรมการทำสีรถยนต์ ( Automotive Paints ), สีเอฟเฟค ( Effects Paint

  , กระดาษเลเซอร์ ( Laser Paper ) และ Mobile Backshells เป็นต้น

Ø  มุมการวัด :  ฉายแสง 45 องศา / รับแสง 15, 45, 110 องศา ( 45/15 , 45/45 , 45/110 )

Ø  พื้นที่การวัด :  วงกลม 10 มม. 

Ø  ตัวอย่างที่วัดได้ :  วัสดุทึบแสงทุกชนิด เช่น สีและฟิล์มเคลือบ, วัตถุโบราณ, สีรถยนต์, กระดาษ, สิ่งพิมพ์ และไม้ เป็นต้น

Ø  ระบบสีที่วัดได้ :  Reflectivity, CIE-Lab, CIE-LCh

Ø  ค่าดัชนีอื่นๆที่วัดได้ :  Scintillation Index, Surface Particle Grade

Ø  ค่าความแตกต่างสีที่วัดได้ :  dE*ab / dE*c / dE*p  

Ø  มาตรฐานแหล่งกำเนิดแสง :  A / C / D50 / D55 / D65 / D75 /F1 - F12 / CWF / U30 / U35 / DLF / NBF / TL83 / TL84

Ø  ชนิดแหล่งกำเนิดแสง :  CLEDs 

Ø  ค่าความแม่นยำในการวัดซ้ำ :  dE*ab < 0.03 

Ø  ชนิดแบตเตอรี่ :  +12 DVC

Ø  ขนาดมิติเครื่อง :  184 x 107 x 118 มิลลิเมตร / น้ำหนักเบา 1.7 กิโลกรัม

Ø  ใช้สำหรับงานทางด้าน :

       §  Online Measurement / Car Production เป็นต้น

Visitors: 207,864